Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu

Reklama
Nabór od 14.12.2018 do 15.01.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego
Łączny budżet 13 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku w dziedzinie "Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu".

Zadania szczegółowe:

1. Edukacja organizacji pozarządowych w zakresie:

1) pozyskiwania środków na działalność, głównie w sposób inny niż z dotacji, czyli np. od sponsorów, darowizny osób fizycznych i prawnych, tworzenie i wdrażanie planów fundraisingowych (zadanie ma być skierowane do przedstawicieli min. 3 organizacji z min. 2 powiatów);

2) tematyki realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych oraz funkcjonowania organizacji – organizacja konferencji i szkoleń merytorycznych mających wpływ na jakość realizowanych zadań i funkcjonowanie organizacji (zadanie ma być skierowane do przedstawicieli organizacji z min. 3 powiatów).

2. Edukacja obywatelska w szkołach, w szczególności: promocja i wzmocnienie działalności społecznej i obywatelskiej uczniów oraz rozwój współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, poprzez partnerską współpracę np. w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kampanii z udziałem uczniów, inicjatyw zwiększających ich wiedzę na temat sektora pozarządowego. Rekomendowane jest wykorzystanie nowoczesnych form przekazu i włączenie działań innowacyjnych, w tym autorstwa młodzieży.

3. Wsparcie rozwoju działalności rzeczniczej organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ich reprezentacji.

4. Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim przez:

1) Promocja i rozwój wolontariatu w szczególności w szkołach – realizacja kampanii społecznej.

2) Promowanie postaw wolontariackich m.in. poprzez organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

3) Organizacja praktyk wolontariackich.

Całkowita kwota dotacji na dofinansowanie zadań wymienionych w punktach 1-3: 80 000 zł

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań wymienionych w punkcie 4: 50 000 zł

Dodatkowe warunki:

1) Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji w ramach jednej oferty – 10 000 zł

2) Organizacja pozarządowa w ofercie oprócz zadania ogólnego wskazuje nazwę (lub numer) zadania w ramach którego składa ofertę.

Dodatkowe kryterium merytoryczne wyboru ofert:

Zadanie ma charakter międzypokoleniowy, w tym angażujący młodzież –dodatkowo można uzyskać do3 punktów przy ocenie oferty.

Oferty należy składać do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, adres: Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 7.

Termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.

Reklama