Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

Reklama
Nabór od 14.12.2018 do 15.01.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku w dziedzinie "Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich".

Całkowita kwota przeznaczona na dotacje: 60000 zł

Zadania szczegółowe:

1. Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na rozwój i tworzenie wsi tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

1.Wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój już istniejących wsi tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Działanie dotyczy wyłącznie:

a) Organizowania wydarzeń charakterystycznych dla miejscowości tematycznych, związanych z tematem wiodącym wioski tematycznej;

b) Promowania wioski tematycznej z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu;

c) Wzbogacenia i rozszerzenia oferty wsi tematycznej.

2.Wspieranie przedsięwzięć z zakresu opracowania, wdrożenia i przetestowania kompleksowej oferty wsi tematycznej w jednej miejscowości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

3. Wspieranie przedsięwzięć służących specjalizacji tematycznej wsi, rozwijaniu oferty i utrzymywaniu jej wysokiej jakości.

2. Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności poprzez:

1. Trwałe nasadzenia z wykorzystaniem roślinności wieloletniej, charakterystycznej dla krajobrazu wiejskiego.

2. Upiększanie miejscowości w sposób trwały z wykorzystaniem motywów charakterystycznych dla wsi.

3. Oznakowanie obiektów, miejsc charakterystycznych dla wsi, istotnych z punktu widzenia rozwoju miejscowości lub atrakcyjnych turystycznie.

(Uwaga: do zadania szczegółowego 1-3 wymagany jest szkic lub projekt lub rysunek lub plan nasadzeń lub przykładowy wzór, propozycja oznakowania, napisu oraz opis lub legenda w zakresie wykorzystanego materiału, roślinności)

3. Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na wzrost kapitału społecznego i ludzkiego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego poprzez:

1.Wspieranie przedsięwzięć o charakterze wizyt studyjnych dla mieszkańców wsi, wpływających na wzrost kompetencji niezbędnych do realizacji planowanych nowych inicjatyw w miejscowości.

2. Wspieranie działań aktywizujących mieszkańców wsi z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa folklorystycznego i ludowego.

Dodatkowe warunki:

1) Wnioskowana dotacja na realizację zadań w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 8000 zł brutto(słownie: osiem tysięcy złotych brutto).

2) Na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, organizacja pozarządowa może złożyć łącznie maksymalnie 2 oferty.

3) W ofercie należy wskazać nazwę zadania szczegółowego.

4) Wymagany zakres terytorialny: dopuszcza się zadania realizowane lokalnie.

Reklama