Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Reklama
Nabór od 13.12.2018 do 31.05.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego
Łączny budżet 365 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku w dziedzinie "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego". Najbliższy termin składania ofert mija 15 stycznia 2019 r.

Opis zadania:

Celem ogólnym realizowanych zadań jest wzrost aktywności mieszkańców regionu jako twórców i odbiorców kultury.

W roku 2019 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wsparciem objęte będą projekty wynikające z Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 (uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 0/654/18/V z dnia 10 lipca 2018 r.) https://bip.warmia.mazury.pl/akty/12749/uchwala-w-sprawie-przyjecia-programu-wsparcia-rozwoju-kultury-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-do-roku-2025.html) ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw, których realizacja przyczynia się do:

Wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze - organizacja przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla rozwoju aktywności kulturalnej i integracji społeczności regionu.

Preferowane będą projekty o zasięgu ponadlokalnym i/lub w istotny sposób wzmacniające uczestnictwo w kulturze osób lub grup o utrudnionym do niej dostępie.

Polepszenia jakości znaczących wydarzeń kulturalnych – wspieranie przedsięwzięć o najważniejszych walorach artystycznych, projektów o dużym oddziaływaniu i rozpoznawalności.

Czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie projektów będzie doświadczenie organizacyjne realizatorów oraz umiejętność pozyskania środków z innych źródeł.

Budowy dialogu międzykulturowego – zachowanie i rozwój kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

Preferowane będą projekty dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięć przez przedstawicieli różnych narodowości.

Pobudzenia twórczej aktywności i kreatywności uczestników - wsparcie działań edukacyjno-animacyjnych.

Inicjatywy tworzące warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, realizacja dzieł eksperymentalnych i nowatorskich w obszarze kultury i kreatywności, projekty umożliwiające uczestnikom rozwijanie talentów, zdolności, umiejętności i wiedzy, projekty aktywizujące różne grupy wiekowe, a zwłaszcza wykorzystujące potencjał osób starszych.

Ochrony dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem niematerialnego dziedzictwa regionu.

Projekty dotyczące dokumentowania /m.in. w formie digitalizacji, produkcji materiałów filmowych/ dziedzictwa kulturowego, wsparcie aktywnie działających grup kultywujących tradycje decydujące o regionalnej indywidualności /sztuka ludowa, folklor, ginące zawody i umiejętności/ ze szczególnym uwzględnieniem działań międzypokoleniowych np. przekaz tradycji i kultury nowym pokoleniom.

Wzmocnienia tożsamości i indywidualności kulturowej regionu ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do wzrostu świadomości regionalnej.

Organizacja m.in. konferencji tematycznych, prelekcji, spotkań, wystaw o tematyce regionalnej, projektów upamiętniających osoby i miejsca zasłużone dla Warmii i Mazur, projektów edukacyjnych pobudzających zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym regionu, tworzenie i realizacja projektów służących edukacji regionalnej, wspieranie np. zjazdów, seminariów, sympozjów podejmujących problematykę regionalizmu, wspieranie wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym (z wyłączeniem pozycji książkowych).

Tworzenia i rozwijania partnerstw wewnątrz i międzysektorowych wzmacniających kapitał społeczny regionu.

Projekty dotyczące współpracy kulturalnej, motywujące do nawiązania stałej współpracy i budowy partnerstwa, zwiększenie mobilności ludzi i dzieł oraz partnerskiej wymiany w dziedzinie kultury, łączenie zasobów i podejmowanie wspólnych działań w sektorze pozarządowym.

Preferowane będą projekty złożone w ramach oferty wspólnej.

UWAGA!

Preferowane będą projekty interdyscyplinarne spełniające kilka z ww. kryteriów tzn. np. realizacja projektu z obszaru dziedzictwa kulturowego przyczynia się do wzrostu uczestnictwa w kulturze i rozwoju 21różnego rodzaju partnerstw.

W składanej ofercie organizacja wskazuje i argumentuje wpływ realizacji oferowanego przez nią zadania na oczekiwane przez Województwo rezultaty

Reklama