Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zmiana terminu składania ofert w konkursie MSZ „Dyplomacja publiczna 2019"

Reklama
Nabór od 12.12.2018 do 24.01.2019 16:15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Łączny budżet 5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 50 tys. PLN
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Dyplomacja publiczna 2019”. W związku ze zgłaszanymi problemami z dostępem do dokumentacji konkursowej „Dyplomacja publiczna 2019”, decyzją kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydłużony został termin na składanie ofert w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019”. Oferty należy składać do 24 stycznia 2019 r., godz.16.15.

W związku z powyższym terminy wynikające z ogłoszenia o konkursie oraz z regulaminu konkursu uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

Terminy z ogłoszenia i z regulaminu konkursu

Składanie ofert

 • Było - 14 stycznia 2019 r., godz.16.15
 • Jest - 24 stycznia 2019 r., godz.16.15

Ogłoszenie na stronie internetowej MSZ www.msz.gov.pl listy ofert podlegających procedurze uzupełnień i/lub wyjaśnień

 • Było - do dnia 4 lutego 2019 r.

 • Jest - do dnia 14 lutego 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

 • Było - do dnia 29 marca 2019 r.

 • Jest - do dnia 9 kwietnia 2019 r.

Pozostałe zapisy ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

1. Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna

Komponent I: „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”

Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019”

Komponent III: „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość”

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

Numer i nazwa komponentu Wysokość środków przeznaczonych na komponent w zł*

I. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej 2 000 000,00 zł

II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019 1 500 000,00 zł

III. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość 1 500 000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 • podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

 • niepubliczne szkoły wyższe,

 • jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 późn. zm.);

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.);

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.).

 • publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263,1669).

Publiczne szkoły wyższe mogą ubiegać się o przyznanie dotacji jedynie w ramach komponentu II i III, zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Numer i nazwa komponentu, termin realizacji zadania publicznego

I. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej - nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.04.2019 r. i zakończyć później niż 30.11.2019 r.

II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019 - nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.04.2019 r. i zakończyć później niż 31.12.2019 r.

III. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość - nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.04.2019 r. i zakończyć później niż 30.11.2019 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Dyplomacja publiczna 2019” , komponent (wskazać numer komponentu)

 • lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.
 • lub przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2019 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Reklama