Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs MSZ: „Polska pomoc rozwojowa 2019”

Reklama
Nabór od 11.12.2018 do 09.01.2019 16:15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Łączny budżet 22,1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 200 tys. PLN
Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2019”.

1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019", w odniesieniu do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

22 100 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk oraz jej jednostki naukowe i organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku II modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na logowanie się w aplikacji. Nie dotyczy to oferentów, którzy posiadają już konta. Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta,
  • po uaktywnieniu konta zalogować się do aplikacji, w celu uzyskania dostępu do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • wydrukować, podpisać i dostarczyć ofertę w jednym egzemplarzu pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę w 1 egzemplarzu należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2019“ ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 9 stycznia 2019 r. do godz. 16.15.

Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu przez Komisję. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Reklama