Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Finansowanie tzw. wkładów własnych

Reklama
Nabór od 07.12.2018 do 28.12.2018 23:59
Urząd Miasta Szczecin
Łączny budżet 338,03 tys. PLN
Do 30% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania.

Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

2. Rodzaj zadania.

Celem zadania będzie przygotowanie i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez „źródła zewnętrzne” należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie.

Źródłami zewnętrznymi finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.

Dopuszczalny czas realizacji projektów:

  • w przypadku projektów jednorocznych do 31.12.2019 roku,

  • w przypadku projektów dwuletnich do 31.12.2020 roku,

  • w przypadku projektów trzyletnich do 31.12.2021 roku.

Priorytetem w konkursie na 2019 rok i lata następne jest realizacja projektów, których celem będą działania na rzecz środowiska seniorów w Szczecinie oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród osób do 30 roku życia a także realizacja projektów, wzmacniających relacje polsko-skandynawskie lub polsko-niemieckie.

Organizacje, które składają oferty na projekty dwu i trzyletnie zobowiązane są do przedstawienia budżetu całego projektu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku wynosi 338 030,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści złotych 00/100). Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/w środków. Środki przyznane w formie dotacji w 2019 roku muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 roku. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i wolontariuszy). Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem, oświadczenie Organizacji). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 28.12.2018 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Do oferty należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający fakt aplikowania do wybranego podmiotu zewnętrznego lub decyzję o przyznaniu środków zewnętrznych lub oświadczenie Organizacji,

2) plan promocji zadania publicznego (jako osobny załącznik do oferty, zawierający planowane przez Organizację działania promocyjne),

3) oświadczenie VAT

4) oświadczenie RODO

Reklama