Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 24.12.2018 23:59
Urząd Miejski w Łomży - Centrum Współdziałania Społecznego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Prezydent Miasta Łomża ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie zadań publicznych w sferze kultury fizycznej - Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem na rok 2019.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie wspierania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży zwane dalej organizacjami.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie: 1 stycznia - 31 grudnia 2019 roku

Organizacja składająca ofertę powinna w szczególności spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 2. posiadać doświadczenie, odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania,
 3. posiadać inne środki finansowe w wysokości co najmniej 30% wnioskowanej dotacji (w tym środki finansowe własne, świadczenia odbiorców zadania, dotacje innych organów publicznych) lub inne środki finansowe w wysokości co najmniej 15% wnioskowanej dotacji i do 15% udokumentowanego wkładu osobowego.

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

 1. Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy gdy są niezbędne i bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe, zostaną poparte właściwymi dowodami księgowymi.
 2. Koszty które - w szczególności - mogą być finansowane z dotacji:
 3. zakup sprzętu sportowego, w tym nagród,
 4. płace trenerów (instruktorów),
 5. wyżywienie, noclegi uczestników zadania,
 6. koszty sędziowania,
 7. ubezpieczenia,
 8. transport,
 9. usługi medyczne,
 10. opłaty licencyjne,
 11. wynajem obiektów sportowych,
 12. koszty obsługi zadania w wysokości nieprzekraczającej 10 % przyznanej dotacji
 13. Z przyznanej dotacji nie mogą być finansowane wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do realizowanego zadania, w tym m.in.:
 14. wydatki finansowane z innych źródeł,
 15. koszty kar,
 16. premie i nagrody pracownicze,
 17. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy i po okresie jej obowiązywania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku, należy składać w nieprzekraczalnym terminie
  do 24 grudnia 2018 roku za pośrednictwem platformy www.witkac.pl
 2. Do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w kopercie z opisem:

„KONKURS - IMPREZY SPORTOWE”

do 31 grudnia 2018 roku należy przesłać (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione, w sposób umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

TRYB ORAZ TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomży. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą pod uwagę postanowienia art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ewentualne rekomendacje Łomżyńskiej Rady Sportu oraz udokumentowane w ofercie:
 2. dotychczasowe doświadczenia organizacji w realizacji zadania objętego konkursem,
 3. posiadane zasoby kadrowe, ilość i kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizacje zadania,
 4. ranga imprezy, jej atrakcyjność i dostępność dla mieszkańców Łomży, planowana ilość uczestników, a w przypadku kalendarza imprez również ilość wydarzeń (cykliczność),
 5. zainteresowanie mieszkańców wydarzeniem i jego walory promocyjne dla miasta.
 6. W skład komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy dokonywać pisemnie do 31 grudnia 2018 roku do Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl .
 7. Efekty prac komisji, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedstawiane są w ciągu 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert Prezydentowi Miasta Łomży, który podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji i zawiera umowę na realizację zadania.
 8. Wykaz organizacji, które otrzymają dotacje na realizację zadania zostanie opublikowana w trybie ogłoszenia konkursu.
Reklama