Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 24.12.2018 23:59
Urząd Miejski w Łomży - Centrum Współdziałania Społecznego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Miasta Łomża ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie zadań publicznych w sferze kultury fizycznej w 2019 roku - realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej.

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 50.000 zł.

Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie powierzenia zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży.

Realizacja zadania może nastąpić w okresie: 1 stycznia - 31 grudnia 2019 roku

Organizacja składająca ofertę powinna w szczególności spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 2. zapewnić realizację kalendarza współzawodnictwa sportowego łomżyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach kalendarza Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego;
 3. posiadać odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy gdy są niezbędne i bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe, są poparte właściwymi dowodami księgowymi.

Koszty które - w szczególności - mogą być finansowane z dotacji:

 1. zakup sprzętu sportowego, w tym nagród,
 2. płace trenerów (instruktorów, opiekunów),
 3. wyżywienie, noclegi,
 4. koszty sędziowania,
 5. ubezpieczenia,
 6. transport,
 7. usługi medyczne,
 8. opłaty licencyjne,
 9. wynajem obiektów sportowych,
 10. koszty obsługi zadania w wysokości nieprzekraczającej 20 % przyznanej dotacji

Z przyznanej dotacji nie mogą być finansowane wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do realizowanego zadania, w tym m.in.:

 1. wydatki finansowane z innych źródeł,
 2. koszty kar,
 3. premie i nagrody pracownicze,
 4. zobowiązania powstałe przed zawarciem umowy i po okresie jej obowiązywania.

Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomży. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą pod uwagę postanowienia art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ewentualne rekomendacje Łomżyńskiej Rady Sportu oraz udokumentowane w ofercie:

 1. możliwości realizacji zadania,
 2. kalkulacja kosztów.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy dokonywać pisemnie do 31 grudnia 2018 roku w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl .
 4. Efekty prac komisji, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedstawiane są w ciągu 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert Prezydentowi Miasta Łomży, który podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji i zawiera umowę na realizację zadania.
 5. Ogłoszenie o przyznaniu dotacji zostanie opublikowane w trybie ogłoszenia konkursu.
Reklama