Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2019 roku

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 19.12.2018 23:59
Urząd Miejski w Suwałkach - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 120 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Suwałki ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2019 roku.

1. Wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2019 roku - 120 tys. zł.

2. Zadanie będzie realizowane w pomieszczeniach budynku przy ul. Kościuszki 71w Suwałkach, które zostaną udostępnione na podstawie umowy użyczenia wraz z wyposażeniem. Koszty eksploatacyjne związane z realizacją zadania pokryje oferent, wliczając je w koszt realizacji zadania.

3. Realizacja zadania w szczególności będzie polegała na:

a) prowadzeniu CWOP w 2019 roku,

b) konsultacji na początku okresu funkcjonowania Centrum Standardu funkcjonowania CWOP oraz Regulaminu korzystania z usług CWOP we współpracy z beneficjentami w celu dopasowania ich do ich potrzeb,

c) świadczeniu wsparcia merytorycznego, technicznego, informacyjnego i promocyjnego dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk poprzez:

  • zorganizowanie rocznie co najmniej 6 szkoleń/warsztatów dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk lub mających siedzibę w Suwałkach np. z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków, przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania zdania publicznego i innych z uwzględnieniem zapotrzebowania organizacji pozarządowych,

  • prowadzenie doradztwa w zakresie podstawowych aspektów działania organizacji pozarządowych, m.in. prawnych, pozyskiwania środków i przygotowania ofert,

  • udostępnianie stanowiska komputerowego i pomieszczeń dla organizacji pozarządowych, 8 godzin dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku (może być fakultatywnie w sobotę, przy zachowaniu pięciu dni otwartych i co najmniej 40 godzin tygodniowo), w tym dwa razy w godzinach popołudniowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (propozycję harmonogramu tygodniowego należy zawrzeć w ofercie),

  • przekazywanie informacji ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowych,

  • promocję współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz działalności CWOP m. in. za pośrednictwem prowadzonej strony internetowej CWOP,

d) udostępnianiu pomieszczeń ciałom opiniodawczo-doradczym działającym w Suwałkach,

e) zapewnieniu pomieszczenia na parterze na rzecz punktu udzielania bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom,

f) udostępnieniu pomieszczeń na potrzeby organizacji ogólnokrajowych lub lokalnych akcji charytatywnych tylko za zgodą oferenta i na mocy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy organizatorem akcji a oferentem prowadzącym CWOP,

g) organizacji bezpłatnego wsparcia dla seniorów, w tym działania na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych oraz załatwianie innych spraw na rzecz seniorów o nazwie „Złota Rączka dla seniora” (należy przedstawić wstępną koncepcję realizacji programu na rzecz seniorów w wieku powyżej 70 lat),

h) zaangażowaniu w realizację Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w postaci organizacji co najmniej jednego spotkania otwartego i umożliwienia spotykania się grupom obywateli zainteresowanym złożeniem wniosku do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

4. Dopuszcza się możliwość realizacji innych projektów bezpłatnych dla mieszkańców Suwałk na bazie Centrum na podstawie odrębnych porozumień, pod warunkiem niekolidowania z pracą Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

5. Oferent, który wygra konkurs jest zobowiązany zawrzeć nową umowę z dystrybutorem energii (założenie licznika) oraz z dostawcą energii.

Reklama