Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 28.12.2018 23:59
Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 2,2 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania:

1) Organizacja na terenie województwa małopolskiego ogólnopolskiego szkolnego współzawodnictwa sportowego w kilkudziesięciu sportach na szczeblu ponadpowiatowym i wojewódzkim dla uczniów z roczników 2006 i młodszych - Igrzyska Dzieci (ID), dla uczniów
z roczników 2003 – 2005 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS), dla uczniów z roczników 1999 i młodszych - Licealiada Młodzieży (LM) oraz udziału reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich ID, IMS i LM:

a) Igrzyska Dzieci - dofinansowanie do kwoty 80.000 zł(zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania);

b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dofinansowanie do kwoty 70.000 zł(zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania);

c) Licealiada Młodzieży - dofinansowanie do kwoty 70.000 zł(zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania);

d) Udział reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich zawodów ID, IMS i LM - dofinansowanie do kwoty 20.000 zł(zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania).

2) Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików - dofinansowanie do kwoty 500.000 zł (zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa małopolskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików w formie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych w kilkudziesięciu sportach) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.

3) Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego - dofinansowanie do kwoty 710.000

(zadanie obejmuje szkolenie ponadklubowe reprezentantów Małopolski oraz ich udział w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego, obejmujących kilkadziesiąt sportów) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.

4) Małopolska Kadra w sportach zimowych - dofinansowanie do kwoty 150.000 zł (zadanie obejmuje realizację dodatkowego ponadklubowego szkolenia sportowego dla uzdolnionej sportowo młodzieży z województwa małopolskiego w kategorii wiekowej juniora
i młodzieżowca, w sportach: biathlon, narciarstwo klasyczne, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe, snowboard i saneczkarstwo) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.

5) Przeprowadzenie XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2019 - dofinansowanie do kwoty 600.000 zł(zadanie obejmuje przeprowadzenie zawodów finałowych bloku sportów określonych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie:

a) w przypadku zadań wyszczególnionych w pkt. 1-4 - nie wcześniej niż 1 lutego 2019 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2019 roku;

b) w przypadku zadania wyszczególnionego pkt. 5 - nie wcześniej niż 1 lutego 2019 roku, a kończyć nie później niż 15 kwietnia 2019 roku.

Rodzaje, zakres i formy realizacji zadania, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, kwalifikowalność wydatków, zasady konstruowania budżetu, termin i warunki składania ofert, zasady, tryb
i kryteria wyboru ofert, zasady zawarcia i realizacji umowy, kontroli i oceny realizacji zdania - zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 2218/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków parter (nowy budynek)w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki i Sportu,ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2019 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – tytuł zadania: np. „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2018 roku
O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Reklama