Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich - regranting

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 08.01.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego, należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, realizowanego w 2019 roku.

Celem zadania jest realizacja projektów przyczyniających się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec odmienności, a także przyczyniających się do rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców województwa podlaskiego.

1. Celem otwartego konkursu jest wyłonienie operatora, który opracuje i przeprowadzi konkurs, zwany także regrantingiem, zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
2. Operator wybrany w konkursie, przy współpracy z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, będzie odpowiedzialny za realizację zadania, w szczególności za:
1) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:
a) regulaminu konkursu, zawierającego warunki i kryteria wyboru realizatorów projektu;
b) regulaminu wyboru członków i prac komisji konkursowej (zastrzega się możliwość uczestnictwa co najmniej jednego pracownika Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pracach komisji konkursowej);
c) wzorów ofert oraz umowy;
d) sposobu sprawozdania z realizacji projektów;
2) ogłoszenie konkursu i przeprowadzenie naboru na realizatorów projektów;
3) wyłonienie realizatorów projektów w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, zgodnie z regulaminem konkursu, uprzednio zaakceptowanym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4) podanie do informacji publicznej wiadomości o wyborze realizatorów projektów poprzez zamieszczenie jej na własnej stronie internetowej;
5) zawarcie umów z realizatorami projektów;
6) przekazanie środków finansowych na realizację projektów – w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy pomiędzy operatorem a realizatorami projektów;
7) monitorowanie i ocenę zleconych do realizacji projektów;
8) merytoryczne i finansowe rozliczenie realizowanych projektów;
9) merytoryczne i finansowe rozliczenie całości realizowanego zadania;
10) udzielanie informacji i doradztwo w zakresie przygotowania ofert oraz ich składania w konkursie, a także w zakresie realizacji projektów oraz ich rozliczenia;
11) przeprowadzenie warsztatów lub innych działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych realizatorów projektów, których celem będzie zapoznanie z tematyką zadania publicznego oraz inspirowanie do działania;
12) Operator opracowując regulamin powinien uwzględnić następujące kryteria:
a) projekty muszą być realizowane na terenie województwa podlaskiego;
b) wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł;
c) w budżecie projektu powinien zostać uwzględniony wkład własny realizatora: finansowy i/lub niefinansowy w postaci wkładu osobowego i/lub rzeczowego;
d) realizacja projektów powinna zakończyć się najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Reklama