Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 02.01.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 1,02 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 1,02 mln PLN
Mniejszości narodowe
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

RODZAJE ZADAŃ

1. Festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 400 000 zł.

Celem zadania jest realizacja projektów o wysokiej randze artystycznej z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, koncertów, wystaw, przedsięwzięć teatralnych, wydawnictw i innych, mających szczególne znaczenie dla kultury województwa podlaskiego, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych oraz wymianie doświadczeń artystycznych, a także posiadających wysoki potencjał promocyjny, dzięki któremu przedsięwzięcia te mogą stać się markami kulturalnymi województwa podlaskiego.

2. Dziedzictwo, tradycja, tożsamość - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 200 000 zł.

Celem zadania jest realizacja inicjatyw służących popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego w formie m.in. przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, konferencji, badań, wydawnictw oraz organizacja obchodów, uroczystości i przedsięwzięć związanych z uroczystymi obchodami Roku Moniuszkowskiego.

3. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 160 000 zł.

W ramach zadania wspierane będą projekty edukacyjne realizowane poprzez różnorodne formy działań artystycznych i warsztatowych adresowane do różnych grup wiekowych, w szczególności do dzieci i młodzieży, głównie nie mających bezpośredniego dostępu do instytucji kultury.

4. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 115 000 zł.

Celem zadania jest realizacja przedsięwzięć polegających na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych, organizowaniu lub uczestnictwie w działaniach zmierzających
do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej. Zadania mają być organizowane
lub współorganizowane przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych.

5. Przedsięwzięcia artystyczne o zasięgu regionalnym, służące popularyzacji różnych dziedzin kultury - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 100 000 zł.

W ramach zadania wspierane będą projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność artystyczną o zasięgu regionalnym poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, warsztaty, wydawnictwa, itp.

6. Produkcja i prezentacja przedstawień teatralnych w kraju i na arenie międzynarodowej- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 50 000 zł.

Celem zadania jest wspieranie działań związanych z produkcją spektakli teatralnych oraz prezentacją ich na festiwalach zarówno kraju jak i poza granicami Polski .

Ogłoszenie konkursowe

Reklama