Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dofinansowanie wkładu własnego - źródła zagraniczne (I tura)

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 29.03.2019 23:59
Urząd Miasta Torunia - Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) - źródła zagraniczne (I tura).

Przedmiot konkursu
Wsparcie realizacji zadań gminy w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego).

Rodzaj i formy realizacji zadań

 1. Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego).
 2. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
  1) inicjatyw kulturalnych, działań z zakresu sztuki, na rzecz ochrony dóbr kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2) ziałań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  3) przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  4) działań o charakterze edukacyjno-wychowawczym angażujących dzieci i młodzież
  w czasie wolnym;
  5) działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  6) działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
  8) działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  9) przedsięwzięć z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa;
  10) przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  11) działań na rzecz osób w wieku 65+.
 3. Nie będą wspierane pojedyncze, realizowane jako samodzielne wydarzenia: szkolenia, konferencje, festyny, wycieczki, lokalne święta lub zawody sportowe.
 4. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert istnieje możliwość zgłoszenia zadania jako zadania wieloletniego (maksymalnie trzyletniego, tj. w latach 2019-2021). Warunki, terminy, tryb i zasady przyznawania dotacji na zadania wieloletnie określa pkt VI ogłoszenia.
 5. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych).
 6. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

Minimalna kwota dotacji z budżetu Gminy Miasta Toruń wynosi 2.000 zł, a maksymalna 25.000 zł.

Dofinansowanie przez Gminę finansowego wkładu własnego wymaganego przez grantodawcę zewnętrznego może wynieść do 100%:

 • w przypadku obowiązkowego wkładu finansowego,
 • w przypadku kiedy wkład finansowy (u grantodawcy zewnętrznego) można w całości zastąpić wkładem osobowym lub rzeczowym, a oferent ubiega się od Gminy Miasta Toruń o dotację na zadeklarowany u grantodawcy zewnętrznego wkład finansowy

Finansowanie zadań w trybie wieloletnim

 1. Oferent może ubiegać się o dofinansowanie na okres do trzech lat, tj. na lata 2019-2020 lub na lata 2019-2021 dla zadań określonych w pkt II ust. 2 ogłoszenia, przy czym okres realizacji zadania musi być zbieżny z okresem realizacji zadania dofinansowanego przez grantodawcę zewnętrznego.
 2. Oferent składając ofertę na zadanie wieloletnie zobowiązany jest do złożenia na formularzu oferty odrębnych kosztorysów i harmonogramów na każdy rok realizacji zadania.
 3. W przypadku kiedy wnioskowana kwota dotacji ma zostać przeznaczona na co najmniej dwa lata realizacji zadania, to maksymalna kwota dotacji, o której mowa w pkt IV ust. 11 ogłoszenia jest przyznawana jednorazowo, na cały okres realizacji zadania.
 4. Zadania wieloletnie, dla których nie jest spełniony warunek określony w ust. 2, mogą być rozpatrywane jako zadania jednoroczne jedynie dla roku 2019, o ile spełniają wszystkie wymogi formalne dla zadań jednorocznych. W tym przypadku wymagana jest zgoda ze strony oferenta na rozpatrywanie wyłącznie części wniosku odnoszącej się do roku 2019 poprzez złożenie stosownego oświadczenia do oferty.
Reklama