Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Projekty interdyscyplinarne: Udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji

Reklama
Nabór od 03.12.2018 do 07.01.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę na komponent A albo komponent B. Oferent jest zobowiązany do zaznaczenia w tytule zadania, którego komponentu dotyczy oferta.

Komponent A. Udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.

Miejsce realizacji zadania: teren m.st. Warszawy. Ze względu na chęć zapewnienia równego dostępu mieszkańców do przestrzeni na ich działania, dodatkowo punktowane będą oferty uwzględniające działania na terenie dzielnic: Białołęka, Bielany, Praga-Południe (Gocław), Rembertów, Ursynów, Ursus, Wesoła.

Celem zadania jest wsparcie społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im dostępu do przestrzeni, gdzie mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły i integrować się z sąsiadami.

W ramach konkursu oferent/oferenci powinien/powinni zaproponować zadania realizujące cele określone w Programie Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020 (dalej PWWL), a w szczególności:

2.1. Wspieranie lokalnej aktywności i przejawów samopomocy mieszkańców,
w szczególności działań wzmacniających dialog międzypokoleniowy, promowanie różnorodności i włączenie społeczne - m.in. w formie inicjatywy lokalnej, stowarzyszeń sąsiedzkich, kooperatyw, organizacji lokalnych wydarzeń.

2.4. Wspieranie działalności i tworzenia nowych wielofunkcyjnych miejsc aktywności lokalnej lub innych instytucji, zarówno publicznych, jak i pozarządowych, w których mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na program, spotykają się, podejmują wspólne inicjatywy.

Komponent B. Udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Miejsce realizacji zadania: Obszar określony w ZPR, obejmujący fragment dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ oraz Targówek m.st. Warszawy. Link do mapy: http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa.pl/files/ilustracje/artykuly/zpr_do_20221-1.png

Celem zadania jest wsparcie społeczności lokalnych na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku poprzez zapewnienie im dostępu do przestrzeni, gdzie mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły i integrować się z sąsiadami.

W ramach konkursu oferenci powinni zaproponować zadania realizujące cele określone w PWWL, a w szczególności:

2.1. Wspieranie lokalnej aktywności i przejawów samopomocy mieszkańców,
w szczególności działań wzmacniających dialog międzypokoleniowy, promowanie różnorodności i włączenie społeczne - m.in. w formie inicjatywy lokalnej, stowarzyszeń sąsiedzkich, kooperatyw, organizacji lokalnych wydarzeń.

2.4. Wspieranie działalności i tworzenia nowych wielofunkcyjnych miejsc aktywności lokalnej lub innych instytucji, zarówno publicznych, jak i pozarządowych, w których mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na program, spotykają się, podejmują wspólne inicjatywy.

oraz cele określone w Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (dalej: ZPR), a w szczególności:

4.1. Wzmocnienie wspólnot lokalnych, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie i utrzymanie miejsc aktywności lokalnej na terenie rewitalizowanym.

Dodatkowo (w ramach komponentu A albo komponentu B) zadanie powinno być realizowane zgodnie z *wartościami i standardami działalności Miejsc Aktywności Lokalnej* (dalej: MAL), dostępnymi na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl

Oferenci, którzy chcą realizować zadanie (w zakresie komponentu A albo komponentu B) powinni uwzględnić w ofercie:

 1. Udostępnianie przestrzeni w wymiarze minimum 24 godz. miesięcznie, w dniach i godzinach dostosowanych do potrzeb mieszkańców (popołudnia, wieczory, weekendy).

 2. Koncepcję udostępniania przestrzeni.

 3. Koncepcję działań informacyjnych dotyczących dostępności danej przestrzeni na działania lokalne.

 4. Bieżące prowadzenie internetowego kalendarza działań (realizowanych w ramach darmowego udostępniania przestrzeni).

 5. Utrzymywanie bieżących kontaktów z mieszkańcami, grupami i organizacjami – organizatorami wydarzeń.

Promowanie narzędzi partycypacyjnych i informowanie mieszkańców o możliwościach włączenia się we współdecydowanie o mieście (m.in. promowanie 1. inicjatywy lokalnej, budżetu partycypacyjnego).

 1. Regularne (minimum raz na kwartał) opisywanie i przekazywanie osobie wskazanej przez Centrum Komunikacji Społecznej dobrych praktyk z działań sąsiedzkich oraz lokalnych realizowanych w ramach udostępniania przestrzeni. Materiały będą zamieszczane na stronie internetowej www.warszawalokalnie.waw.pl lub/i fan page’u Warszawa lokalnie.

Oferenci, którzy chcą realizować zadanie (w zakresie komponentu A albo komponentu B) będą zobowiązani dostarczyć przed podpisaniem umowy skan aktu własności lub dzierżawy/umowy najmu lokalu, obejmujący czas realizacji zadania.

W ramach realizacji zadania wyłoniony/wyłonieni oferent/oferenci zobowiązany/zobowiązani będzie/będą do:

 1. Zgłoszenia lokalu udostępniającego przestrzeń do sieci Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) co najmniej od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania lub utrzymania wpisu w sieci co najmniej do dnia zakończenia realizacji zadania. (Warunki przystąpienia do sieci MAL: www.inicjatywa.um.warszawa.pl).

 2. Poinformowania o udostępnionej przestrzeni i szczegółach udostępniania oraz wsparciu, jakie oferuje miejsce, na stronie www.spoldzielniakultury.waw.pl.

 3. Wykorzystania we wszystkich materiałach informacyjnych związanych z realizacją tego działania identyfikacji wizualnej projektu „Warszawa lokalnie”, a w ramach komponentu B także identyfikacji wizualnej „Na_prawa Warszawa”.

 4. Informowania Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy o działaniach informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnej związanych z realizacją zadania i działaniach realizowanych w ramach udostępnianej przestrzeni.

 5. Jeśli oferent w planowanych działaniach będzie podejmował współpracę
  z wolontariuszami zobowiązany jest do:

a. stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa
w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać jak będą stosowane;

b. udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy
z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);

c. umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);

 1. Zapewnienia i wykazania minimum 6 godzin rezerwacji przestrzeni w miesiącu. W tę pulę nie wchodzą rezerwacje oferenta/oferentów.
Reklama