Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Program zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Woli

Reklama
Nabór od 03.12.2018 do 08.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Niepełnosprawni, Rodzina, Seniorzy
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Opis zadania:

1) Zadanie ma na celu rozwijanie aktywności ruchowej oraz podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców Woli. Zakłada prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych, w tym:

 • młodzieży powyżej 18 roku życia,

 • osób nieaktywnych ruchowo w różnych grupach wiekowych,

 • osób mających problemy z utrzymaniem właściwej wagi,

 • osób starszych, emerytów i rencistów,

 • osób z różnymi niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym,

 • rodzin z dziećmi.

2) Cele programu:

 • podnoszenie sprawności fizycznej,

 • wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia, kształtowanie potrzeb aktywności ruchowej,

 • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości,

 • podnoszenie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej,

 • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,

 • rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi, zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

 • poprawianie jakości życia.

3) Główne cechy programu:

 • zajęcia muszą być realizowane na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem otwartej przestrzeni publicznej takiej jak parki i skwery, z wykorzystaniem ich naturalnego ukształtowania oraz urządzeń, które znajdują się na ich obszarze (np. siłownie plenerowe),

 • program powinien określać rodzaj i formę zajęć odpowiednią dla danej grupy adresatów,

 • program nie może dotyczyć szkolenia w zakresie sportu wyczynowego. Program powinien być adresowany do jak najszerszej grupy odbiorców, nie może być traktowany jako trening lub uzupełnienie treningu dla osób, które uprawiają daną dyscyplinę sportu,

 • program powinien stanowić ofertę rekreacyjną dostępną w okresie co najmniej 3 miesięcy,

 • do prowadzenia zajęć należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Podczas zajęć należy przekazywać informacje o prozdrowotnych zaletach aktywności fizycznej.

4) Warunki realizacji programu:

 • oferent musi określić liczbę uczestników - na jednych zajęciach (np. widełkowo od - do) oraz przewidywaną ich ogólną liczbę,

 • oferent musi określić sposoby promocji programu oraz metody dotarcia z informacją o programie do danej grupy odbiorców,

 • oferent musi prowadzić dokumentację zadania, np. listy obecności, opis zrealizowanych zajęć, zdjęcia, przy czym należy stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących gromadzenia i przechowywania danych osobowych,

 • wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu oferent powinien zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz przekazywać do Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy,

 • oferent musi posiadać ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

5. Środki finansowe przyznane na realizację programu oferent będzie mógł przeznaczyć na:

a) koszty merytoryczne, w tym:

 • wynagrodzenie instruktora, trenera, ewentualnie asystentów osób niepełnosprawnych,

 • przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (projekt / wydruk),

 • ubezpieczenie OC oferenta na czas realizacji programu,

 • zakup akcesoriów niezbędnych do prowadzenia zajęć, przy czym ich koszt nie powinien przekroczyć 5% dotacji,

b) koszty obsługi zadania publicznego:

 • obsługa finansowo - księgowa, której wysokość nie powinna przekroczyć 5% dotacji.

6) Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę w szczególności:

 • doświadczenie w organizacji podobnego programu,

 • atrakcyjność oferty,

 • posiadane przez oferenta zasoby sprzętowe niezbędne do realizacji zadania,

 • potencjał kadrowy,

 • opinie o dotychczasowej współpracy z Dzielnicą Wola.

Reklama