Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2019

Reklama
Nabór od 03.12.2018 do 27.12.2018 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Departament Kultury
Łączny budżet 1,3 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 1,3 mln PLN
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2019”.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm) w związku z § 4 pkt 10, § 5 ust. 10 oraz § 6 ust. 2 pkt g Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 stanowiącego załącznik do Uchwały 555/L/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku.

§ 1

RODZAJ ZADANIA

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie „Rozwoju kultury w województwie pomorskim”.

W ramach zadania wspierane będą następujące działania z zakresu kultury:

przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym;

przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą;

promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego;

dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza;

ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych;

propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych;

zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego;

wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;

inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych regionu;

wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu;

propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami;

przedsięwzięcia będące wydarzeniami promującymi Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Rok Stanisława Moniuszki, Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

§ 2

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz z dofinansowaniem zadań publicznych.

Na realizację zadań w roku 2019 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył łącznie kwotę 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych). Wysokość środków na zadania w tym samym zakresie w roku 2017 wynosiła 977 800, a w 2018 wynosiła 983 000 zł.

§ 3

ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ().

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja zakończy się do 31 grudnia 2019 roku.

W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.

Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty, złożonych przez ten sam podmiot.

§ 4

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), tj.:

organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy;

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy

§ 5

WYMAGANE DOKUMENTY

Prawidłowo wypełniona oferta winna być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeśli punkt nie dotyczy oferenta – należy wpisać „nie dotyczy”). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty.

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Wzór oferty dostępny jest w elektronicznym systemie naboru wniosków Witkac.pl

kopię umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

umowę zawartą między organizacjami lub innymi uprawnionymi podmiotami – w przypadku złożenia oferty wspólnej – określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania,

w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

aktualny, tj. zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty, odpis z KRS rejestru lub ewidencji,

Do oferty należy dołączyć poniższe załączniki:

W przypadku składania więcej niż jednej oferty wystarczający jest jeden komplet załączników.

§ 6

Do oferty można dołączyć referencje, umowę partnerską lub oświadczenie partnera o współpracy.

WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Realizacja zadań zleconych wyłonionych w drodze niniejszego konkursu następuje po zawarciu umów z podmiotami, które złożyły oferty na ich realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Oferent musi zagwarantować wkład finansowy (z finansowych środków własnych lub innych środków finansowych) co najmniej 1% finansowej wartości projektu.

Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić poprzez system Witkac.pl oraz dostarczyć w formie papierowej wraz z dokumentacją potwierdzającą finansowe i merytoryczne wykonanie zadania najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Decyduje data stempla pocztowego.

Departament Kultury ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.

Przyznane środki finansowe podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.

Kontrola prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnych lub złożenia pisemnych informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.

Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, przygotowując aktualizację kosztorysu, oferent może za zgodą województwa w umowie zmniejszyć zakres rzeczowy i zaktualizować harmonogram ale bez odstąpienia od osiągnięcia celów zadania i realizacji jego istotnych działań. W przypadku znacznych zmian w aktualizowanym harmonogramie w stosunku do złożonej oferty, województwo może odstąpić od podpisania umowy.

działalność polityczną.

finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

zakup środków trwałych,

zakup nieruchomości,

finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie,

koszty niezwiązane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),

Dotacje nie mogą być udzielone na:

§ 7

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy obligatoryjnie: wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu Witkac.pl następnie wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, ofertę wraz z załącznikami, o których mowa w § 5 ust.2 należy złożyć w formie papierowej

Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 1 równoznaczny jest z jej odrzuceniem.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

Dotacje otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

§ 8

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i w formie papierowej:

do 27 grudnia 2018 r. do godz. 23:59:59 – oferty składane elektronicznie w systemie Witkac.pl

do 28 grudnia 2018 r. do godz. 15:45 – oferty w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami.

Decyduje data wpływu oferty – zarówno w systemie Witkac.pl, jak i w formie papierowej – do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Wydrukowaną z systemu Witkac.pl i podpisaną – przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta – ofertę wraz z załącznikami można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

  Oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs ofert _Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2019_”.

§ 9

TERMIN, TRYB WYBORU OFERTY

Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Departament Kultury oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu trzech miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji, o której mowa w ust. 1. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

Od decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji oraz ich wysokości nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Wyniki konkursu – z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji – zostaną umieszczone na stronie internetowej , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ponadto wszyscy składający ofertę zostaną poinformowani pisemnie o wynikach konkursu.

Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Departamentu Kultury i nie będą odsyłane oferentowi.

Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane przez Komisję.

Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

§ 10

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

Postępowanie konkursowe jest prowadzone zgodnie z:

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 62 z późn. zm.),

Uchwałą Nr 555/L/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

§ 11

KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

a) Kryteria formalne:

zgodność oferty z rodzajem zadania, na które została złożona,

prawidłowe wypełnienie oferty na obowiązującym formularzu podpisanej przez osoby do tego uprawnione,

złożenie kompletu załączników,

złożenie przez podmiot uprawniony,

złożenie oferty we wskazanym w ogłoszeniu terminie,

b) Kryteria merytoryczne:

zapewnienie finansowego wkładu ze środków własnych lub innych środków finansowych.

spójność i oryginalność artystycznej koncepcji zadania, walory artystyczne, znaczenie kulturotwórcze bądź edukacyjne,

rzetelność przedstawionego opisu i harmonogramu zadania oraz realne oszacowanie zakładanych celów i rezultatów realizacji zadania,

perspektywy kontynuacji projektu,

c) Kryteria finansowe:

dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań, współpraca z administracją publiczną oraz dotychczasowa współpraca oferenta z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, rzetelność i terminowość, a także sposób rozliczenia otrzymanej dotacji na realizację zadań publicznych w latach ubiegłych.

koszt realizacji projektu (realność i adekwatność kosztorysu w odniesieniu do merytorycznej zawartości projektu) oraz wysokość dotacji oczekiwanej na realizację zadania,

procentowy udział finansowych środków własnych albo planowanych do pozyskania z innych źródeł na realizację zadania.

d) Kryteria organizacyjne:

planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz zasoby rzeczowe (ujęte w pkt. IV.13 oferty) do wykorzystania przy realizacji zadania, np. lokal, sprzęt, materiały.

Informacji udzielają pracownicy: Renata Wierzchołowska, Aleksandra Jasik oraz Małgorzata Szymańska – Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-828 Gdańsk, Długi Targ 8-10, tel. 58 326-82-84, 58 326-83-96, 58 326-82-89, email: r.wierzcholowska@pomorskie.eu, a.jasik@pomorskie.eu, m.szymanska@pomorskie.eu.

Reklama