Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy

Reklama
Nabór od 29.11.2018 do 21.01.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy oraz ochroną i opieką nad zabytkami Warszawy.

Rezultatem konkursu powinna być publikacja, w postaci poradnika lub przewodnika, dotycząca ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy. Publikacja może poruszać kwestie związane z zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków jak i ujętymi w gminnej ewidencji zabytków; zabytkami nieruchomymi czy ruchomymi a także zabytkową zielenią. Pożądana współpraca z Biurem Architektury danej Dzielnicy, jeśli publikacja dotyczy procedur związanych z pozwoleniem na prace budowlane lub konserwatorskie. Pożądane przynajmniej jedno otwarte spotkanie promujące wydaną publikację.

Wytyczne do publikacji:

 • Forma publikacji: drukowana,

 • minimalny nakład: 750 egzemplarzy w tym co najmniej 60 egzemplarzy przekazanych do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ),

 • konieczność przekazania publikacji w formie elektronicznej wraz z pozwoleniem na publikację w internecie (strona internetowa BSKZ oraz urzędu m.st. Warszawy),

 • format publikacji minimum B6 max A4 (dopuszcza się format kwadratowy),

 • objętość publikacji 60 – 250 stron.

 • pożądane uzupełnienie tekstu fotografiami, rysunkami architektonicznymi, technicznymi, dokumentacją archiwalną,

 • autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich do wykorzystanych materiałów,

 • tekst podlega akceptacji merytorycznej Dyrektora BSKZ.

Pożądane cechy projektu:

 • zadanie powinno wyróżniać się oryginalną i atrakcyjną koncepcją,
 • powyższe działania powinny charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym,
 • w tym dbałością o dobór kadr dysponujących wiedzą i doświadczeniem oraz doborem odpowiednich narzędzi służących do ich realizacji,
 • oferta musi być skierowana do mieszkańców Warszawy lub właścicieli, użytkowników i zarządców obiektów zabytkowych (w tym ruchomych i nieruchomych) i terenów zabytkowych,
 • Przy tworzeniu oferty konieczne jest przygotowanie opisu zdefiniowanej grupy odbiorców,
 • zadanie powinno być realizowane na terenie m.st. Warszawy,
 • oferta musi zawierać szczegółowy harmonogram oraz kalkulację kosztów,
 • oferta musi zawierać profesjonalną strategię promocyjno-informacyjną oraz przemyślany plan dystrybucji publikacji powstałych podczas realizacji projektu.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21 stycznia 2019 r. roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2019 r. roku do godz. 16:00 w kancelarii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama