Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2019 r

Reklama
Nabór od 29.11.2018 do 07.01.2019 23:59
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków stolicy,

 • przedmiotem konkursu jest realizacja działań w zakresie ochrony zabytków w Warszawie, popularyzacji wiedzy jak i działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych,
 • powyższe działania powinny charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym,
  w tym dbałością o dobór kadr dysponujących wiedzą i doświadczeniem oraz doborem odpowiednich narzędzi służących do ich realizacji,
 • oferta musi być skierowana do mieszkańców Warszawy lub właścicieli, użytkowników
  i zarządców obiektów zabytkowych (w tym ruchomych i nieruchomych) i terenów zabytkowych,
 • zadanie powinno być realizowane na terenie m.st. Warszawy,
 • oferta musi zawierać szczegółowy harmonogram oraz kalkulację kosztów.

Pożądane cechy projektu:

 • zadanie powinno wyróżniać się oryginalną i atrakcyjną koncepcją popularyzacji historii i wiedzy o Warszawie,
 • rezultatem zadania powinno być powstanie konkretnego dzieła: dokumentacji, wystawy, wydarzeń lub działań opartych na oryginalnym pomyśle,
 • przy tworzeniu oferty konieczne jest przygotowanie opisu zdefiniowanej grupy odbiorców,
 • oferta musi zawierać profesjonalną strategię promocyjno-informacyjną,
 • zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez: - organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez; - prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 7 stycznia 2019 r. roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2019 r. roku do godz. 16:00 w kancelarii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama