Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeprowadzenie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Reklama
Nabór od 29.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Cudzoziemcy
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Nazwa zadania konkursowego: Przeprowadzenie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK).

W 2016 roku Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zleciło przeprowadzenie badania jakościowego w zakresie wspierania procesu integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej i zamieszkujących w mieście stołecznym Warszawie.
Po dokonaniu pogłębionej analizy sporządzonego materiału potwierdziło się, że jednym z kluczowych zagadnień, a zarazem główną potrzebą tej grupy jest dostęp do rynku pracy oraz zamieszkanie.
Z dotychczasowego doświadczenia wynika, iż ok. 50% cudzoziemców, którym przyznano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terenie Polski osiedla się w Warszawie.

Zapewnienie zamieszkania stwarza warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku
i w integracji ze społecznością lokalną, przygotowując osoby tam przebywające, przy wsparciu mentorów kulturowych oraz innych specjalistów do samodzielnego życia. Indywidualna praca mentora kulturowego z osobami wymagającymi wsparcia w sferze społecznej w tym z uchodźcami, pozwala na właściwe ukierunkowanie pomocy, zastosowanie odpowiednich narzędzi i szybkie reagowanie na pojawiające się trudności.

W 2017 roku podjęto decyzję o uruchomieniu pilotażowego Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK). Założeniem projektu było przeprowadzenie pilotażu programu szybkiej integracji cudzoziemców przez pracę, którzy na terenie Polski otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pilotaż realizowany jest
do 31 grudnia 2018 roku. Uczestniczy w nim 10 osób – cudzoziemców, którym przyznano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, którzy zamieszkują w 8 lokalach. Biorąc pod uwagę szczególne potrzeby tej grupy osób, podjęto decyzję o kontynuacji wsparcia mieszkaniowego do 30 listopada 2019 roku.

Cel zadania: Zwiększenie stopnia integracji społecznej cudzoziemców zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie zamieszkania.

Treść działań wraz z opisem:

  • Prowadzenie indywidualnego wsparcia uczestników przez cały okres trwania projektu, ukierunkowanego na samodzielne funkcjonowanie w docelowym lokalu mieszkalnym.
  • Organizacja grupowych spotkań integracyjnych, a w razie potrzeby także spotkań interwencyjnych.
  • Organizacja działań społeczno-kulturowych w tym spotkań sąsiedzkich.
  • Zapewnienie zespołu specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje, dostosowane do potrzeb i charakteru grupy adresatów zadania, w tym bieżące wsparcie mentorów kulturowych.
  • Maksymalny okres pobytu uczestników w mieszkaniach trwa do 31 października 2019 r.
  • Uczestniczy programu partycypują w kosztach eksploatacyjnych, ewentualnych remontach/naprawach mieszkań itp., a inne własne potrzeby bytowe zaspokajają we własnym zakresie.
  • Wsparcie uczestników w znalezieniu mieszkania poza projektem w tym pomoc przy zagospodarowaniu mieszkania, przeprowadzce.
  • Opracowanie regulaminu zawierającego m.in. uprawnienia i obowiązki mieszkańców, sposób naliczania opłat eksploatacyjnych itp.
  • Współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zarządem Mienia Skarbu Państwa.
  • Zapewnienie ewaluacji realizacji założonych celów.

Oczekiwane wskaźniki realizacji zadania:

- Liczba godzin udzielonego wsparcia na jednego uczestnika:

Źródło danych do pomiaru wskaźnika: karty uczestnictwa, lista obecności i inne;

- Liczba osób która uzyskała mieszkanie poza projektem:

Źródło danych do pomiaru wskaźnika: umowa najmu/użyczenia itp. i inne;

- Liczba przeprowadzonych spotkań integracyjnych:

Źródło danych do pomiaru wskaźnika: dokumentacja fotograficzna i inne;

- Liczba działań społeczno-kulturowych
Źródło danych do pomiaru wskaźnika: dokumentacja fotograficzna i inne;

Odbiorcy zadania: Cudzoziemcy którym przyznano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - uczestnicy Warszawskiego testowego projekt InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK), którzy korzystają ze wsparcia mieszkaniowego (9 osób).

W pkt IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

Reklama