Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Projekty interdyscyplinarne: Działania wzbogacające ofertę wydarzenia pn. „Święto Wisły”

Reklama
Nabór od 29.11.2018 do 14.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Marketingu Miasta
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa zadania konkursowego: Działania wzbogacające ofertę wydarzenia pn. „Święto Wisły” oraz animujące przestrzeń warszawskiego odcinka Wisły w okresie 1.05 – 31.10.2019 r.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

1.1. Zakres zadań

Zadanie obejmuje:

a) realizację działań żeglugowych, sportowych, edukacyjnych dla uczestników wydarzenia pn. „Święto Wisły” (planowanego na dzień 7.09.2019 r.)

b) realizację jedno- lub kilkudniowego, niezależnego lub cyklicznego działania
z zakresu żeglugi, sportu, edukacji, kultury w okresie 1.05 – 31.10.2019 r.

Oferty muszą zawierać propozycję działań na wydarzenie pn.: „Święto Wisły” oraz propozycję przynajmniej jednego działania, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b) w terminie 1.05 – 31.10.2019 r.

3.2 Założenia konkursu i obszary działań

Głównym założeniem jest animacja i promocja Wisły jako miejsca dedykowanego aktywnemu, twórczemu i proekologicznemu spędzaniu czasu poprzez zaplanowanie
i realizację przedsięwzięć uwzględniających priorytetowe obszary działań:

1) rozwój i promocja żeglugi rekreacyjnej

2) sport i rekreacja – działania związane z aktywnym wypoczynkiem na rzece (wioślarstwo, kajakarstwo, rejsy po Wiśle / aktywności na rzece) i nad rzeką (nordic-walking, bieganie, spacery, rowery, rolki, nartorolki, fitness, taniec, itp.);

3) edukacja – działania obejmujące zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, teoretyczne i praktyczne, w formule warsztatów, animacji, zajęć terenowych

  • w tym na rzece, z zakresu przyrody, ekologii, historii, zasad bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą oraz znaczenia rzeki Wisły dla miasta; działania budujące pozytywne nawyki związane z zachowaniem czystości Wisły i jej otoczenia;

4) kultura – działania związane z inicjowaniem twórczego spędzania czasu nad Wisłą w oparciu o ciekawy program artystyczny, potencjał kulturotwórczy rzeki
i warszawskie tradycje związane z Wisłą; działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat historycznego, współczesnego, kulturowego i społecznego znaczenia Wisły dla tożsamości Warszawy, organizacja wydarzeń kulturalnych.

Oferty powinny mieć charakter interdyscyplinarny i dotyczyć przynajmniej dwóch w/w obszarów.

3.3. Cele zadania:

1) aktywizacja mieszkańców Warszawy poprzez stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu w przestrzeni Wisły oraz popularyzację oferty żeglugowej na Wiśle,

2) podniesienie świadomości mieszkańców Warszawy, zwłaszcza dzieci i młodzieży
w zakresie nadwiślańskiej przyrody, nawyków związanych z zachowaniem czystości Wisły i jej otoczenia, historii, zasad bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą oraz znaczenia rzeki Wisły dla miasta,

3) wzrost tożsamości lokalnej wokół Wisły, aktywizacja warszawiaków i wsparcie kreatywnych form działania na rzecz wspólnot lokalnych,

4) integracja środowisk wiślanych, włączenie do współpracy nowych partnerów z ofertą dla Wisły,

5) budowanie marki Wisły i marki Warszawy przy współudziale jej użytkowników (organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy Warszawy – adresaci zadania) jako miejsca atrakcyjnego spędzania czasu, realizacji swoich zainteresowań i wyjątkowej w skali Europy przestrzeni miejskiej.

3.4. Charakterystyka zadania i poszczególnych działań:

1) zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym, organizacyjnym i promocyjnym oraz dbałością o dobór programu, kadry i narzędzi służących jego realizacji,

2) zaproponowane i realizowane działania muszą być skierowane do mieszkańców, mieć charakter ogólnodostępny i nieodpłatny dla adresatów zadania oraz integracyjny dla środowiska wodniackiego,

3) istotnym elementem realizacji zadania i poszczególnych działań jest zaplanowanie
i przeprowadzenie kompleksowej i rzetelnej promocji oraz komunikacji programowych przedsięwzięć z uwzględnieniem: działań komunikacyjnych
w Internecie, działań komunikacyjnych w mediach tradycyjnych, planowanych materiałów informacyjno-promocyjnych, innych działań promocyjnych/komunikacyjnych,

4) zaproponowane i realizowane działania powinny uwzględniać aktywizację
i przeciwdziałanie wykluczenia osób z niepełnosprawnościami,

5) działania muszą być realizowane na terenie m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów nadwiślańskich – zarówno nadbrzeża, jak i samej wody,

6) działania powinny uwzględniać wszystkie grupy wiekowe i społeczne, w przypadku działań skierowanych do konkretnej grupy docelowej Oferent powinien uzasadnić wybór danej grupy,

7) działania należy przeprowadzić w oparciu o profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim merytorycznym przygotowaniem i doświadczeniem, zapleczem sprzętowym i materialnym; zadanie musi uwzględniać udział przedstawicieli warszawskich środowisk prowiślanych, wodniackich, realizujących działania
w obszarze Wisły,

8) działania powinny uwzględniać rodzaj i formę adekwatną do grupy adresatów,

9) zadanie i poszczególne jego działania nie mogą stanowić części lub uzupełnienia innych przedsięwzięć współfinansowanych z m.st. Warszawy.

10) w ramach realizacji zadania należy uwzględnić efektywną strategię promocyjnąi komunikacyjną; wszelkie działania realizowane w ramach konkursu należy komunikować zgodnie z zapisami umowy dot. obowiązków informacyjnych, ale również stosując (zwłaszcza w promocji zadania) logo „Dzielnica Wisła” ,

11) w ramach realizacji zadania można uwzględnić opracowanie projektów graficznych
i zamówienie/wykonanie gadżetów reklamowych jeśli forma działania uzasadnia ich wykonanie z przeznaczeniem dla adresatów zadania (przy czym rodzajowo gadżety
o charakterze użytecznym w kontekście spędzania czasu na Wiśle / nad Wisłą).

12) w pkt. IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

W ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu należy uwzględnić ścisłą współpracę z Biurem Marketingu Miasta, a także z niżej wymienionymi jednostkami w zakresie ich kompetencji:

· Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, (m.in. obligatoryjne przedłożenie planu działań w ramach realizowanego zadania w zakresie terenów nadwiślańskich pozostających we właściwości zarządczej Zarządu Zieleni oraz występowanie do ww. o wszelkie niezbędne zgody / pozwolenia, w tym również zezwolenia na wjazd na teren bulwarów i plażę),

· Zarządem Mienia m.st. Warszawy,

· Urzędem Żeglugi Śródlądowej (w przypadku działań żeglugowych związanych
z żeglugą rekreacyjna obligatoryjne uzyskanie niezbędnych zgód / zezwoleń),

· instytucją RZGW - Wody Polskie w Warszawie,

· Służbą Brzegową,

· Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (zabezpieczenie ratownicze),

· Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi,

· Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

dzierżawcami przestrzeni warszawskiej Wisły, organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami znajdującymi się w przestrzeni Wisły,

· służbami: Policją, Strażą Pożarna, Strażą Miejską.

3.5. Uwagi:

1) Przy ocenie ofert komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na:

a) atrakcyjność scenariusza działań, oryginalność nowych propozycji programowych w zakresie Święta Wisły,

b) efektywną rekrutację uczestników,

c) uwzględnienie w planowanych działaniach ich dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami,

d) koncepcję działań promocyjnych – zaplanowanie komunikacji działań realizowanych w ramach zadania,

e) proporcje rozkładu kosztów działań merytorycznych i kosztów obsługi całego zadania,

f) jakość, efekty i prawidłowość realizacji wcześniejszych działań, wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego przy realizacji wcześniejszych działań,

2) formularz ofertowy wraz z załącznikami należy wypełnić w Generatorze Wniosków na stronie www.witkac.pl, następnie wydrukowane potwierdzenie, podpisać i złożyć w terminie i miejscu podanym w § 4 ust. 1.

3.6. Oczekiwane wskaźniki realizacji celu, które muszą zostać oszacowane
w ofercie:

a) liczba uczestników zadania, w tym określenie zakładanych grup docelowych,

b) liczba poszczególnych form działań z dookreśloną liczbą godzin.

3.7. Oczekiwane rezultaty:

udział min. 80% zakładanej liczby uczestników.

Reklama