Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Małopolska Gościnna – I edycja

Reklama
Nabór od 29.11.2018 do 19.12.2018 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 125 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2019 r. pn. ”Małopolska Gościnna – I edycja”

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki dotyczących rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocjiproduktów oraz oferty turystycznej w regionie, w tym w zakresie wspierania markowych produktów turystycznych oraz kreowania innowacyjnej i atrakcyjnej oferty czasu wolnego.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie/sfinansowanie następujących rodzajów zadań:

Priorytet 1. Rozwój i promocja zimowej oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej.

a) Podnoszenie standardu szlaków turystycznych do uprawiania turystyki aktywnej w okresie zimowym, w tym również tras narciarskich w regionie poprzez realizację prac związanych m.in. z renowacją i doposażeniem szlaków turystycznych w niezbędną infrastrukturę oraz poprawa bezpieczeństwa turystów korzystających z infrastruktury szlaków i tras turystycznych w tym narciarskich, popularyzacja szlaków i tras turystycznych w okresie zimowym, a także różnorodnych form aktywności na szlakach i trasach turystycznych, w tym narciarskich w okresie zimowym.

b) Promocja zimowej oferty turystycznej regionu, integracja środowisk turystycznych, promocja „dobrych praktyk” oraz organizacja wydarzeń turystycznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w okresie turystycznego sezonu zimowego. Wsparcie nie będzie przyznawane na dofinasowanie organizacji wyjazdów turystycznych (np. wycieczki szkolne, zorganizowane wycieczki turystyczne dla ograniczonej liczby osób). Organizacja wizyt studyjnych jest możliwa, pod warunkiem, że stanowi integralną część szerszego projektu.

W ramach Priorytetu 1 planuje się wsparcie zadań z zakresu rozwoju i promocji zimowej oferty turystycznej region, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty. Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia.

Priorytet 2. Popularyzacja oferty turystycznej Województwa Małopolskiego oraz wsparcie integracji branży turystycznej z Małopolski poprzez zorganizowanie Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika 2019 r., na które wydarzenie składa się:

a) Akcja pn. „Przewodnicy Dzieciom”

Akcja skierowana do dzieci i młodzieży z domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz dzieci niepełnosprawnych. Jej celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w turystykę i krajoznawstwo poprzez udział w bezpłatnych wycieczkach turystycznych po Małopolsce. Oferent zobowiązany będzie do zorganizowania wycieczek turystycznych dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz dzieci niepełnosprawnych, łącznie dla minimum 500 osób.

b) Gala „Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika”

Wydarzenie ma na celu promocję ruchu przewodnickiego w Małopolsce, zwrócenie uwagi na wyjątkową rolę przewodników turystycznych w kreowaniu wizerunku miasta i województwa, wyróżnienie przez Województwo Małopolskie osób oraz organizacji, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju turystyki w Małopolsce. Oferent zobowiązany będzie do zorganizowania spotkania dla minimum 200 osób.

c) Wydarzenia towarzyszące (nieobligatoryjne) np.: seminarium tematyczne, warsztaty branżowe, szkolenia merytoryczne.

W ramach Priorytetu 2 Oferent zobowiązany jest do zorganizowania Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika 2019 r., zgodnie z założeniami opisanymi w Regulaminie konkursu. Przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty. Zadanie realizowane będzie w formie powierzenia.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 125 000 złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),w tym na popularyzację oferty turystycznej Województwa Małopolskiego oraz wsparcie integracji branży turystycznej z Małopolski kwotę do 25 000 złotych.

Zarząd Województwa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zmiany puli środków finansowych na dofinansowanie/sfinansowanie zadań realizowanych w ramach konkursu.

Zadania realizowane będą w formie wsparcia (oferenci są zobowiązani wykazać się wkładem własnym) i powierzenia.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki związane z realizacją zadań poniesione najwcześniej od daty zawarcia umowy.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie
od 20 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Reklama