Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 29.11.2018 do 19.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ursus
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Organizacja turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych mających na celu popularyzację wybranych dyscyplin sportu i umożliwienie mieszkańcom dzielnicy uczestnictwa w wydarzeniach sportowych jako alternatywie spędzania czasu wolnego.

Podmioty organizujące turnieje i zawody powinny dysponować odpowiednim zapleczem lokalowym. Osoby, przy udziale których realizowane będzie zadanie powinny posiadać właściwe kwalifikacje m.in. sędziowie, opieka medyczna, ochrona.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji imprez o podobnym charakterze;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczbę zawodników biorących udział w imprezie;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • koszty realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.

- spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A: Koszty merytoryczne:

 • wynajem obiektów,

 • wynajem sprzętu,

 • wyżywienie zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy),

 • obsługę techniczną,

 • obsługę sędziowską,

 • ubezpieczenie OC imprezy

 • opiekę medyczną,

 • transport sprzętu,

 • zakup nagród (puchary, medale, dyplomy)

 • zakup potrzebnego sprzętu sportowego (do 3,5 tys. zł/szt.) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,

B: Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

-sługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa,

 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19.12.2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2018 roku do godz. 14:00 *w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa (*liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy ).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama