Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus

Reklama
Nabór od 29.11.2018 do 19.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ursus
Łączny budżet 940 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 940 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Powszechne, stacjonarne szkolenia sportowe szczególnie dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy. Zadanie ma na celu rozwój poszczególnych dyscyplin sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości uprawiania sportu w ramach własnych zainteresowań pod opieką wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.

Koszty, które mogą zostać dofinansowane w ramach realizacji zadania

A: koszty merytoryczne:

 • szkolenie stacjonarne:

- wynagrodzenie osób szkolących i obsługi technicznej;

- wynagrodzenie koordynatora;

wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagającego treningu na specjalistycznych obiektach);

 • eksploatacja własnych obiektów i urządzeń sportowych (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości);

 • zakup potrzebnego sprzętu sportowego (do 3,5 tys. zł /szt.) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;

 • wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia;

 • zakup osobistego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych;

 • badania lekarskie, badania wydolnościowe i biochemiczne;

-odnowa biologiczna i rehabilitacja;

 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;

 • inne koszty uzasadnione specyfiką dyscypliny - po uznaniu celowości,

 • udział we współzawodnictwie:

 • przejazd, transport;

 • zakwaterowanie;

 • wyżywienie (z wyłączeniem słodyczy), woda;

 • opłaty startowe, wpisowe, ubezpieczenie,

 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;

W dyscyplinach dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna;

zgrupowania sportowe:

-przejazd, transport;

-zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem słodyczy),woda;

 • wynajem obiektów i urządzeń;

-wynagrodzenie osób szkolących;

 • obsługa medyczna

 • zakup odżywek i środków opatrunkowych,

 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;

B: koszty obsługi zadania (telefon, materiały biurowe, obsługa księgowa),

C: inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji, np. przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Uwaga:

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację. W ofercie należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Osoby prowadzące szkolenie zobowiązane są do prowadzenia dziennika zajęć, zawierającego liczbę uczestników, frekwencję, zapis treści zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy. Po zakończeniu realizacji umowy dzienniczki powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy.

Podmiot realizujący szkolenie wyznaczy także koordynatora szkolenia i przedłoży roczny program szkolenia dla każdej z grup zatwierdzony przez koordynatora wyznaczonego przez klub. Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników / harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania \ oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (wzór znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl).

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19.12.2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2018 roku do godz. 14:00 *w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa (*liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy ).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama