Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Ursynowa

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

Cel: Upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie tradycji i popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego, służące kształtowaniu i utrwalaniu lokalnej tożsamości oraz integracji wszystkich pokoleń mieszkańców

Adresaci: Mieszkańcy Dzielnicy Ursynów

Formy realizacji: Zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

a) Organizację przedsięwzięć służących dokumentowaniu i upowszechnianiu przejawów lokalnego dziedzictwa kulturowego Ursynowa oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Dzielnicy;

b) Przygotowanie i organizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych upamiętniających ważne wydarzenia i wybitne postaci oraz popularyzujących tradycje związane z kalendarzem świąt i rocznic;

c) Działania związane z opieką nad materialnymi przejawami dziedzictwa kulturowego Ursynowa.

Ogólne warunki realizacji zadania:

W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a) szczegółów programowych – stosownie do specyfiki przedsięwzięcia,

b) przygotowania i zredagowania planu promocyjnego przedsięwzięcia zawierającego wskazanie grupy/grup adresatów, sposób dotarcia do adresatów, zaprojektowania, druku i kolportażu materiałów promujących przedsięwzięcie (z uwzględnieniem przygotowania projektu, druku i kolportażu, w tym afisza/plakatu w formacie B1),

c) zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia;

W ciągu 3 dni od zakończenia działań programowych objętych przedsięwzięciem oferent przygotowuje podsumowanie/relację (tekst, foto) i przesyła na adres kultura@ursynow.pl

Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest zwiększenie liczby przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe oraz liczby ich uczestników, w szczególności dzieci i młodzieży.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20 grudnia 2018 r. *(czwartek)* do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie *do dnia 21 grudnia 2018 r. (piątek) do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy*).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, że oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama