Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 28.12.2018 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 250 tys. PLN
Dorośli, Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nazwa zadania konkursowego:

Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez:

- edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych;

- produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki

Projekt w jak największej mierze powinien przewidywać stosowanie metod i form pracy inspirujących aktywność twórczą odbiorców.

W realizację projektu powinny być zaangażowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub/i doświadczenie.

Sposoby promocji projektu powinny być adekwatne do tego, do kogo jest on adresowany.

W ofercie należy podać:

-przewidywaną liczbę adresatów zadania,

-w przypadku organizacji przedsięwzięć przewidujących organizację dwóch lub więcej wydarzeń – przewidywaną liczbę wydarzeń oraz czas trwania każdego z nich,

-w przypadku wydawania publikacji – nakład i objętość publikacji,

-w przypadku organizacji ekspozycji – sposób ekspozycji, liczbę eksponowanych elementów.

Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

W ramach realizacji projektu nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników zadania.

Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Finansowanie wybranego elementu projektu bezpośrednio przez inny podmiot (bez przekazywania środków finansowych na konto oferenta) oraz rzeczy lub usługi uzyskane w ramach wymiany barterowej należy traktować jako wkład rzeczowy w realizację zadania.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do umowy.

W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną, niezwiązaną z realizacją zadania, działalność, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część opłat, która wiąże się z realizacją zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w ofercie.

W wypadku wyboru oferty wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o realizowanych w ramach zadania wydarzeniach (koncertach, wystawach, wydaniu publikacji itp.) w formacie Word. Informacje te powinny być przekazane w terminie minimum 10 dni przed planowanym wydarzeniem. Informacja powinna mieć minimum 1000 znaków i maksimum 2000 znaków (ze spacjami) i zawierać informacje o wydarzeniu (charakter wydarzenia, wykonawcy, przewidywani odbiorcy itp.). Informacja powinna być zredagowana w ten sposób, by można ją było wykorzystać do reklamy wydarzenia na stronie Dzielnicy.

Wykonawca zadania będzie także zobowiązany do dostarczenia w terminie najwyżej 7 dni od wydarzenia na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o przebiegu wydarzenia w formacie Word, o ile to możliwe – z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej. Materiały te będą wykorzystane na stronie Dzielnicy w celach informacyjnych.

Wykonawca zadnia zobowiązany jest do zamieszczania każdorazowo informacji o imprezie na bezpłatnych platformach/portalach informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także promowanie zadania poprzez dostarczenie materiałów reklamowych do instytucji kultury, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

W przypadku gdyby wykonawca prowadził promocję zadania w formie plakatów, afiszy bądź ulotek, będzie zobowiązany do uzgodnienia treści tych materiałów z Zespołem Kultury dla Dzielnicy Mokotów.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.12.2018 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018 roku do godz. 15.00 Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27. lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama