Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach przeprowadzany przez Dzielnicę Mokotów

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 28.12.2018 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza zamiar zlecenia realizacji projektu pod nazwą „Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach”, w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 rok.

W ramach projektu należy zrealizować 9 pokazów filmowych w Parku Sieleckim w każdą sobotę lipca i sierpnia 2019 r. w godzinach wieczornych, po zmroku. Filmy powinny być atrakcyjne dla mokotowskiej widowni. Repertuar powinien uwzględniać zarówno dawniejsze, jak i – w miarę możliwości – najnowsze produkcje polskie i zagraniczne.

Od oferentów oczekuje się:

-przedstawienia ramowego programu pokazów, przy czym wymagana jest informacja, jakiego rodzaju filmy będą prezentowane na pokazie (dopuszcza się przedstawienie listy 12 tytułów, spośród których wybierane będą tytuły do faktycznej prezentacji),

-podania warunków technicznych, jakim będą odpowiadać pokazy, tj. wymiary ekranu (preferowany wymiar 11 m x 7 m lub zbliżony, około 45 m2 powierzchni projekcyjnej), rodzaj projektora itp.,

-podania orientacyjnych godzin rozpoczęcia seansów i ich zakończenia,

-wpisania cyklu pokazów filmowych w program Filmowa Stolica Lata 2019,

-uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania w porozumieniu z Zespołem Kultury.

W ramach realizacji zdania nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników zadania.

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić następujące koszty:

  • koszt projekcji filmów (w tym koszt licencji)

  • koszt infrastruktury koniecznej do projekcji filmów (ekran, projektor, wynajem krzeseł, przy czym oczekiwane jest podanie informacji o szacunkowej liczbie krzeseł)

  • koszty promocji zadania, w tym:

  • koszty projektu plakatu promującego pokazy (uwaga: oferent będzie zobowiązany do uzgodnienia treści plakatów z Zespołem Kultury dla Dzielnicy Mokotów)

  • koszty druku plakatów promujących pokazy (200 szt. w formacie A3)

  • koszty dystrybucji plakatu (10 godzin pracy, w tym 5 godzin promocji w ostatni weekend czerwca oraz 5 godzin w ostatni weekend lipca). Kolportaż plakatów w instytucjach, sklepach, miejscach użyteczności publicznej w rejonie „Mokotów-Sielce” zgodnie z rejonami określonymi w programie Budżet Partycypacyjnego na rok 2019

(link:https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11gZ2r_lvXv82kFZ7If8xoFwW1VqNOml&ll=52.200646865807556%2C21.039805399999977&z=14) lub

mapka z podziałem na rejony stanowi plik do pobrania w ogłoszeniu konkursowym

  • koszty sprzątania po projekcjach.

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, tzn. ofert dotyczących jednej lub tylko kilku projekcji. Dopuszcza się jedynie składanie propozycji całego cyklu projekcji.

Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

W wypadku wyboru oferty wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o realizowanych w ramach zadania pokazach filmów w formacie Word. Informacja ta powinna być przekazana w terminie minimum 10 dni przed pierwszym pokazem filmowym. Informacja powinna mieć minimum 1000 znaków i maksimum 2000 znaków (ze spacjami) i zawierać dane o filmach (tytuł, reżyser, autor scenariusza, aktorzy itp.). Informacja powinna być zredagowana w ten sposób, by można ją było wykorzystać do reklamy wydarzenia na stronie Dzielnicy.

Wykonawca zadnia zobowiązany jest do zamieszczania każdorazowo informacji o projekcjach na bezpłatnych platformach/portalach informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także promowanie projekcji poprzez dostarczenie materiałów reklamowych do instytucji kultury, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

Wykonawca zadania będzie także zobowiązany do dostarczenia na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl w terminie najwyżej 7 dni od ostatniego pokazu filmowego informacji o przebiegu pokazów w formacie Word wraz z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej. Materiały te będą wykorzystane na stronie Dzielnicy w celach informacyjnych.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.12.2018 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018 roku do godz. 15.00 Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27. lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama