Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 28.12.2018 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Realizacja zadanie polega na organizacji w każdą niedzielę od 30 czerwca do 1 września o godz. 12.00 koncertu promenadowego w pobliżu Pałacu Szustrów (ul. Morskiej Oko 2) – w liczbie 10 koncertów. Czas trwania każdego koncertu: minimum 60 minut. W programie koncertów może się znaleźć muzyka klasyczna, operetkowo-musicalowa, jazzowa i filmowa.

Od oferentów oczekuje się przedstawienia ramowego programu koncertów, tj. wymagana jest informacja, jakiego rodzaju zespoły będą wykonywać koncerty, ile osób będą liczyć zespoły, na jakich instrumentach będą grać. Oczekuje się, że każdy koncert będzie poprzedzony słowem wstępnym. Wykonawcy koncertów muszą być profesjonalnymi muzykami. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, tzn. ofert dotyczących jednego lub tylko kilku koncertów. Dopuszcza się jedynie składanie całego cyklu koncertów. Wykonawca ofert realizacji zadania będzie zobowiązany do zapewnienia druku i dystrybucji plakatów informujących o koncercie. Treść plakatów musi być uzgodniona z Zespołem Kultury dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

W ramach realizacji projektu nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników zadania.

W kosztorysie realizacji zadania należy uwzględnić koszty:

  • programu artystycznego składającego się z utworów muzycznych (minimum 1 godzina) i słowa wstępnego

  • nagłośnienia

  • projektu, druku i dystrybucji 20 plakatów w formacie B1

  • wynajmu i udostępnienia krzeseł, przy czym konieczne jest podanie liczby wynajmowanych krzeseł

  • ZAiKS-u

  • sprzątania terenu

  • koordynacji zadania.

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania,

Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę

Finansowanie wybranego elementu projektu bezpośrednio przez inny podmiot (bez przekazywania środków finansowych na konto oferenta) oraz rzeczy lub usługi uzyskane w ramach wymiany barterowej należy traktować jako wkład rzeczowy w realizację zadania.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną, niezwiązaną z realizacją zadania, działalność, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część opłat, która wiąże się z realizacją zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w ofercie.

W wypadku wyboru oferty, wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o realizowanych w ramach zadania koncertach w formacie Word. Informacja ta powinna być przekazana w terminie minimum do 10 dni przed pierwszym koncertem. Powinna ona mieć minimum 1000 znaków i maksimum 2000 znaków (ze spacjami) i zawierać informacje o koncertach (wykonawcy, rodzaj muzyki, autorzy utworów wykonywanych podczas koncertów itp.). Informacja powinna być zredagowana w ten sposób, by można ją było wykorzystać do reklamy wydarzenia na stronie Dzielnicy.

Wykonawca zadnia zobowiązany jest do zamieszczania każdorazowo informacji o koncertach na bezpłatnych platformach/portalach informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także promowanie koncertu poprzez dostarczenie materiałów reklamowych do instytucji kultury, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

Wykonawca zadania będzie także zobowiązany do dostarczenia na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl w terminie najwyżej 7 dni od ostatniego koncertu informacji o przebiegu koncertów w formacie Word wraz z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej. Materiały te będą wykorzystane na stronie Dzielnicy.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.12.2018 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018 roku do godz. 15.00 Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27. lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama