Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Projekty interdyscyplinarne: Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn. „V Warszawski Dzień Różnorodności”

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 14.01.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 85 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 85 tys. PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Celem zadania jest zwiększanie świadomości oraz podniesienie wiedzy w zakresie różnorodności społecznej oraz zjawiska dyskryminacji, w tym jego rozpoznawania, przejawów, skutków oraz przeciwdziałaniu jego występowaniu (przy uwzględnieniu w szczególności przynależności narodowej, etnicznej, płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, wyznania, przekonań politycznych, przynależności związkowej, światopoglądu). Wydarzenie powinno mieć zasięg ogólnomiejski.

Adresaci:

Mieszkańcy m.st. Warszawy

Przykładowe formy realizacji zadania:

 • happeningi;
 • warsztaty/wykłady;
 • spotkania otwarte,
 • prezentacje, spektakle
 • debaty

Oferenci uprawnieni są do wyboru więcej niż jednej z ww. form. Realizacja zakłada konieczność współpracy i współdziałania w tym włączenia w przygotowanie i realizację zadania organizacji i instytucji eksperckich i/lub zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji, obroną praw człowieka, edukacją.

W ramach realizacji zadania wyłoniony Oferent obowiązany jest do:

 • Opracowania i dystrybucji materiałów informacyjnych dla mieszkańców Warszawy;

 • Stałej współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, w szczególności poprzez:

 • uczestniczenie w spotkaniu organizacyjnym z przedstawicielami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, podczas którego mogą zostać określone szczegółowe wytyczne wykonywania zadania, przy czym ostateczny termin wydarzenia zostanie uzgodniony na etapie podpisywania umowy,

 • kierowanie się podczas wykonywania zadania wytycznymi określonymi podczas ww. spotkania organizacyjnego oraz wszystkich innych w terminie późniejszym.

 • Podjęcia działań prowadzących do włączenia jak największej liczby organizacji pozarządowych do współpracy tak, aby realizując Warszawski Dzień Różnorodności można było możliwie szeroko pokazać różnorodność poprzez prezentację przesłanek prowadzących do dyskryminacji;

 • Stałej współpracy z Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania w zakresie organizacji Warszawskiego Dnia Różnorodności;

 • Przekazywania Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na bieżąco informacji dotyczących wykonywania zadania;

 • Przeprowadzenia kilkuetapowej kampanii informacyjno-promocyjnej, we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

W przypadku organizacji happeningu(/-ów):

 • przygotowania oraz przeprowadzenia happeningu(/-ów) poświęconego(/-ych) tematyce antydyskryminacyjnej,
 • opracowania programu oraz planu happeningu(/-ów);

W przypadku organizacji warsztatów/wykładów:

 • przygotowania oraz przeprowadzenia warsztatów poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej ze względu na wszystkie prawne przesłanki dyskryminacji,
 • przygotowania harmonogramu warsztatów/wykładów,
 • zapewnienia wody uczestnikom warsztatów/wykładów,
 • przygotowania w uzgodnieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ankiet ewaluacyjnych dla uczestników warsztatów/wykładów, dystrybucji tych ankiet podczas spotkań, a także dostarczenia wypełnionych ankiet do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

W przypadku organizacji debat(y):

 • przygotowania oraz przeprowadzenia debat(y) poświęconych(/-ej) tematyce antydyskryminacyjnej,

 • przygotowania harmonogramu oraz planu debat(y),

 • zapewnienia wody uczestnikom debat(y),

 • przygotowania w uzgodnieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ankiet ewaluacyjnych dla uczestników debat(y), dystrybucji tych ankiet podczas debat(y), a także dostarczenia wypełnionych ankiet do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

 • dostarczenia do Centrum Komunikacji Społecznej danych statystycznych (np.: liczby uczestników, ich szacowanym wieku, płci, liczbie osób biorących aktywny udział w prowadzonych dyskusjach itp. z podaniem metodologii uzyskiwania i weryfikacji tych danych np. obliczania liczby uczestników), zgłaszanych opinii i uwag dot. organizacji wydarzeń, przekazywanych przez uczestników;

 • opracowania w uzgodnieniu z Centrum Komunikacji Społecznej treści ankiet ewaluacyjnych przekazanych uczestnikom ( jeżeli zostały przygotowane) wraz z ich analizą.

 • Wykonania podczas wydarzenia fotografii, filmów oraz przekazania ich na nośniku cyfrowym do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

 • w razie posługiwania się dodatkową identyfikacją wizualną – znakiem „Zakochaj się w Warszawie różnorodnej”: utrzymania tej identyfikacji wizualnej w zgodności z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej przygotowanym przez m.st. Warszawę, dostępnym na stronie http://symbole.um.warszawa.pl;

 • zatrudnienia zewnętrznego podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie ewaluacji procesu organizacji i realizacji wydarzenia oraz za przygotowanie raportu z tej ewaluacji;

 • przekazania raportu z ewaluacji do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

 • Stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazania jak będą stosowane;

 • udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);

 • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);

 • przygotowywania i przekazania do Zespołu ds. wolontariatu działającego w Centrum Komunikacji Społecznej treści informacyjnych nt. podejmowanej współpracy z wolontariuszami w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy (minimum raz w trakcie realizacji działania).

Oferty powinny określać:

 • wstępny plan wydarzenia (określenie, do jakich obszarów występowania dyskryminacji odnosić będą się poszczególne formy działań i aktywności w ramach realizacji projektu);
 • propozycję terminu realizacji zadania z uzasadnieniem i opisem lokalizacji (weekend/tydzień);
 • wstępne założenia do materiałów informacyjno-promocyjnych oraz plan promocji;
 • sposób i plan ewaluacji (metodologię);
 • planowany budżet realizacji zadania;
 • opis z określeniem roli organizacji i instytucji , które oferent zamierza włączyć do współpracy wraz z uzasadnieniem;
 • opis sposobów zapewnienia dostępności wydarzenia dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją;
 • opis sposobu stosowania standardów współpracy z wolontariuszami.

W postępowaniu konkursowym szczególna uwaga będzie zwrócona na:

 • opis grup dyskryminowanych – nie należy pomijać w proponowanych działaniach żadnej z grup dyskryminowanych,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń, szkoleń, wykładów, warsztatów lub seminariów, dotyczących przeciwdziałania i skutków dyskryminacji grup i osób, w tym sytuacji grup i osób narażonych na dyskryminację;
 • dysponowanie kadrą przygotowaną merytorycznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania;
 • atrakcyjność i wszechstronność tematyczną wstępnego planu organizacji wydarzenia;
 • dostępność wydarzenia dla wszystkich zainteresowanych grup, w szczególności dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją;
 • opis organizacji, które oferent zamierza włączyć do współpracy wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz propozycję zakresu ich działań;
 • partnerstwa w realizacji zadania rozumiane jako złożenie oferty wspólnej.

Materiały powstałe w ramach realizacji zadania:

 • wybrany podmiot zostanie zobowiązany/wybrane podmioty zostaną zobowiązane do przekazania m.st. Warszawie praw autorskich do wszystkich materiałów stworzonych w ramach zadania oraz do udzielenia m.st. Warszawie upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do wymienionych powyżej materiałów wraz z możliwością udzielania dalszego upoważniania osobom trzecim. Po zakończeniu realizacji zadania m.st. Warszawa może udzielić licencji na korzystanie z tych materiałów;
 • m.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów powstałych w ramach realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji zadania powinny zostać oznaczone logotypem Urzędu m.st. Warszawy – znakiem „Zakochaj się w Warszawie różnorodnej” oraz informacją o współfinansowaniu zadania publicznego przez m.st. Warszawę w postaci znaku promocyjnego oraz napisu „Projekt współfinansuje m.st. Warszawa”. Logotyp, zamieszcza się zgodnie z zarządzeniem nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych (z późn. zm.).

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14 stycznia 2019 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku do godz. 16.00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 w Warszawie lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama