Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Organizacja Mistrzostw Warszawy w kategoriach wiekowych: dzieci, młodzik, junior młodszy i junior.

Cel:

  • popularyzacja i upowszechnienie sportu,

  • rozwój dyscyplin sportu,

  • coroczne, wielostopniowe współzawodnictwo umożliwiające dokonywanie analizy pracy w poszczególnych dyscyplinach sportu, klubach i dzielnicach Warszawy.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

  • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;

  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;

  • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;

  • udział wolontariuszy;

  • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

- spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy OC - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Wymagane jest udokumentowanie, że dana impreza znajdzie się w kalendarzu związku na 2019 rok, a jej organizacja zostanie powierzona oferentowi przez okręgowy związek sportowy (w przypadku organizacji imprez bezpośrednio przez właściwy okręgowy związek sportowy nie jest wymagane dołączenie zgody na jej organizację, lecz wymagane jest potwierdzenie ujęcia tej imprezy w kalendarzu okręgowego związku sportowego na rok 2019). O spełnieniu tego wymogu oferent powinien poinformować w ofercie poprzez zaznaczenie właściwego oświadczenia na końcu formularza ofertowego wypełnianego w Generatorze Wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 1 ogłoszenia - brak informacji o posiadaniu dokumentu powoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie dotyczące posiadania ww. dokumentów jest niezbędne do uzyskania dofinansowania, a po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć te dokumenty zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 3 ogłoszenia.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama