Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Program „Aktywność w przestrzeni – siłownie plenerowe”

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Program ma na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy. Zakłada przeprowadzenie na siłowniach plenerowych zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych w tym:

 • Młodzieży powyżej 18 roku życia,

 • osób nieaktywnych ruchowo w różnym przedziale wiekowym,

 • osób otyłych, mających problemy z utrzymaniem właściwej wagi,

 • osób starszych, emerytów i rencistów.

Cele programu:

 • podniesienie sprawności fizycznej,

 • wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia,

 • podniesienie jakości życia,

 • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym,

 • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,

 • kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi,

 • podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej,

 • wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości.

Główne zadania:

Program powinien zawierać rodzaj i formę zajęć adekwatną do grupy adresatów. Zajęcia mają odbywać się na siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.

Program nie może dotyczyć szkolenia sportowego. Program powinien być adresowany do jak najszerszej grupy odbiorców, nie może być traktowany jako trening lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu. Program może stanowić stałą ofertę rekreacyjną dostępną np. w sezonie letnim.

Do prowadzenia zajęć należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu oferent powinien zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz przekazywać do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, celem umieszczenia na stronie www.sportowa.warszawa.pl. Podczas zajęć należy przekazywać informacje o prozdrowotnych zaletach aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania.

Przy ocenie ofert brane będzie pod uwagę włączenie w realizację zadania młodzieży w wieku określonym w programie „Młoda Warszawa” (http://mrw.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/warszawa-miastem-z-klimatem-dla-m-odych) zarówno jako adresatów projektu, ale także realizatorów czy kreatorów działań. Informację dotyczącą włączenia w realizację zadania młodzieży należy umieścić w pkt. IV.1 oferty – „Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji” (w przypadku, gdy młodzież jest adresatami projektu) oraz w pkt. IV.11 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego” (w przypadku, gdy młodzież jest realizatorem projektu).

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama