Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. Półfinały i finał rozgrywek szkolnych w programie „OD ZABAWY DO SPORTU”

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Cel:

Zadanie dotyczy organizacji 3 imprez sportowych (2 półfinały i 1 finał) dla dzieci klas II - IV szkół podstawowych m.st. Warszawy. Liczba uczestników ogółem ok. 2400 osób. Organizacja imprezy uwzględnia: wynajęcie hali sportowej, przewóz uczestników z dzielnic m.st. Warszawy na miejsce rozgrywek i powrót do wskazanych szkół w dzielnicach, wynajęcie osób do prowadzenia imprez, przygotowanie scenariusza imprez (półfinały i finał), organizację nagród sportowych, wystrój hal sportowych, organizację występu artystycznego, dokumentację zdjęciową, ubezpieczenie imprezy oraz opiekę medyczną.

Liczba uczestników
Półfinały i Finał – łącznie ok. 2400 osób, w tym drużyny startujące, drużyny dopingujące, rodzice, nauczyciele.

Realizacja zadania powinna uwzględniać:

a) wynajęcie sali sportowej;

b) przewóz uczestników z dzielnic m. st. Warszawy na miejsce rozgrywek i powrót do wskazanych szkół w dzielnicach;

c) wynajęcie osób do prowadzenia konkurencji sportowych (tj. trenerów, sędziów);

d) wynajęcie osób do przeprowadzenia zabaw z publicznością;

e) przygotowanie scenariusza imprezy (półfinały i finał);

f) nagrody dla uczestników, wszystkich zawodników, drużyn dopingujących;

g) wystrój hal sportowych, organizację występu artystycznego, dokumentację zdjęciową;

h) ubezpieczenie OC imprezy, opiekę medyczną.

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy OC - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama