Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 105 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 105 tys. PLN
Młodzież
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Cel:

  • kontynuacja współpracy z młodzieżą z Niemiec, uprawiającą gry zespołowe;

  • umożliwienie młodym mieszkańcom stolicy – zawodnikom sekcji młodzieżowych w dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, judo, tenis ziemny

  • uczestnictwa w kontaktach sportowych z rówieśnikami z Niemiec;

  • promocja Warszawy w Niemczech.

Zakres organizacyjny i finansowy:

  1. Organizacja wyjazdów do Niemiec i pobytu w Polsce zawodników i organizatorów sportu.
  2. Miasto Stołeczne Warszawa, poprzez przyznanie dotacji, pokrywa wydatki związane z wyjazdem grup młodzieży polskiej oraz wydatki dotyczące pobytu w Polsce grup niemieckich (np. zakwaterowanie, wyżywienie, program pobytu).

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem *-* weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Od oferenta wymagane jest posiadanie porozumienia z organizacją działająca na terenie Niemiec. O spełnieniu tego wymogu oferent powinien poinformować w ofercie poprzez zaznaczenie/wypełnienie właściwego oświadczenia na końcu formularza ofertowego wypełnianego w Generatorze Wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 1 ogłoszenia - brak informacji o posiadaniu dokumentu, powoduje odrzucenie oferty.

Ww. informacje i oświadczenia są niezbędne do uzyskania dofinansowania, a po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć ten dokument zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 3 ogłoszenia.

W postępowaniu zostanie wybrana tylko jedna oferta.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty zawierające informacje dotyczące ewentualnej wcześniejszej współpracy, potwierdzone miedzy innymi dokumentacją zdjęciową.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama