Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Program „Aktywny Warszawiak”

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 285 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 285 tys. PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

A: „Aktywny Warszawiak”

Program ma na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy. Zakłada przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Cele programu:

 • podniesienie sprawności fizycznej;

 • wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia;

 • podniesienie jakości życia;

 • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym;

 • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego;

 • kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi;

 • podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej, w szczególności nad Wisłą;

 • wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości.

Główne zadania:

Program powinien zawierać rodzaj i formę zajęć adekwatną do grupy adresatów. Może dotyczyć realizacji jednej formy aktywności lub kilku. Preferowane będzie prowadzenie zajęć na obiektach miejskich – Ośrodkach Sportu i Rekreacji, na Wiśle i w przestrzeni rekreacyjnej nad Wisłą, na powietrzu (nie dotyczy siłowni plenerowych), salach gimnastycznych, akwenach (nie dotyczy pływalni), lodowiskach, wrotowiskach. Programy nie mogą dotyczyć szkolenia sportowego. Programy powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, nie mogą być traktowane jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu. Programy mogą stanowić stałą ofertę rekreacyjną dostępną np. w sezonie letnim.

Do prowadzenia zajęć należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów.

W ramach programu organizator udostępnia sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu oferent powinien zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz przekazywać do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, celem umieszczenia na stronie www.sportowa.warszawa.pl. Podczas zajęć należy przekazywać informacje o prozdrowotnych zaletach aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania.

Przy ocenie ofert brane będzie pod uwagę włączenie w realizację zadania młodzieży w wieku określonym w programie „Młoda Warszawa” (http://mrw.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/warszawa-miastem-z-klimatem-dla-m-odych) zarówno jako adresatów projektu, ale także realizatorów czy kreatorów działań. Informację dotyczącą włączenia w realizację zadania młodzieży należy umieścić w pkt. IV.1 oferty – „Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji” (w przypadku, gdy młodzież jest adresatami projektu) oraz w pkt. IV.11 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego” (w przypadku, gdy młodzież jest realizatorem projektu).

B: Aktywny Warszawiak – Akcja Rewitalizacja.

Program ma na celu nakłonienie do aktywności fizycznej mieszkańców z terenu objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy (http://www.mapanaprawa.pl/) oraz wykorzystanie działań rekreacyjnych jako narzędzia wzmacniania wspólnoty lokalnej. Zakłada udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych przedstawicieli wszystkich grup wiekowych i społecznych, zamieszkałych na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy.

Cele programu:

 • kreowanie i koordynacja działań wzmacniających wspólnotę lokalną i pobudzających aktywność społeczną mieszkańców, poprzez działania rekreacyjne;

 • podniesienie sprawności fizycznej;

 • wsparcie samoorganizacji mieszkańców;

 • wykorzystanie lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do działań wzmacniających lokalne wspólnoty;

 • wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia;

 • podniesienie jakości życia;

 • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym;

 • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego;

 • kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi;

 • wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości.

Główne zadania:

Program powinien zawierać rodzaj i formę zajęć adekwatną do grupy adresatów. Może dotyczyć realizacji jednej formy aktywności lub kilku. Zajęcia muszą być prowadzone na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy (http://www.mapanaprawa.pl/). Programy nie mogą dotyczyć szkolenia sportowego. Programy powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, nie mogą być traktowane jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu. Programy mogą stanowić stałą ofertę rekreacyjną dostępną np. w sezonie letnim.

Jeżeli zajęcia tego wymagają, do ich prowadzenia należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, ale w ich organizację powinni być zaangażowani w jak największym stopniu sami mieszkańcy.

W ramach programu organizator udostępnia sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. Działania promocyjne oraz rekrutacja uczestników powinny oprzeć się na współpracy z miejscami aktywności lokalnej, placówkami wsparcia dziennego, organizacjami realizującymi lokalne systemy wsparcia i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na tym obszarze. Podczas zajęć należy przekazywać informacje o prozdrowotnych zaletach aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania.

Przy ocenie ofert brane będzie pod uwagę włączenie w realizację zadania młodzieży w wieku określonym w programie „Młoda Warszawa” (http://mrw.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/warszawa-miastem-z-klimatem-dla-m-odych) zarówno jako adresatów projektu, ale także realizatorów czy kreatorów działań. Informację dotyczącą włączenia w realizację zadania młodzieży należy umieścić w pkt. IV.1 oferty – „Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji” (w przypadku, gdy młodzież jest adresatami projektu) oraz w pkt. IV.11 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego” (w przypadku, gdy młodzież jest realizatorem projektu).

Przy ocenie ofert brane będzie pod uwagę odniesienie się do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem odniesienia do celu szczegółowego 4.1 Wzmocnienie wspólnot lokalnych, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie, utrzymanie i rozwój miejsc aktywności lokalnej na terenie rewitalizowanym.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama