Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych – amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej w dyscyplinach: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna.

Zadaniem nie mogą być objęte drużyny, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, rywalizujące w Ogólnopolskiej i Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w relacji klubowej.

Cel zadania:

  • popularyzacja gier zespołowych;

  • umożliwienie dzieciom i młodzieży nie zrzeszonej w klubach sportowych, wzięcia udziału
    w rywalizacji sportowej;

  • aktywne zagospodarowanie czasu wolnego.

Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności:

  • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;

  • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;

- spełnienie obowiązku ubezpieczenia cyklu imprez/imprezy OC weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama