Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Warszawska Olimpiada Seniorów

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Seniorów – jednodniowego wydarzenia sportowo-rekreacyjnego o charakterze olimpiady sportowo-rekreacyjnej z elementami rywalizacji sportowej w co najmniej 7 z wymienionych dyscyplin (pływanie na dystansach, bieganie na dystansach, pchnięcie kulą, skok w dal, strzelanie z broni pneumatycznej, strzelanie z łuku, ergometry wioślarskie, tenis stołowy, szachy, brydż) oraz w co najmniej 10 z wymienionych konkurencji rekreacyjnych (mini golf, strzały piłką na bramkę, piłkarzyki, narciarze, mini ping pong, slalomy, biegi, labirynty, strzelanie do celu, zajęcia gimnastyczne i aerobowe, rzuty do celu, tradycyjne gry i zabawy np. cymbergaj, popychajka, aqua aerobik, Nordic walking, yoga). Możliwe jest rozszerzenie oferty o dodatkowe dyscypliny i konkurencje, wzbogacające atrakcyjność imprezy. Uczestnicy – warszawscy seniorzy (60+) w 3 kategoriach wiekowych:

1. Poniżej 70 roku życia,

2. 70-79 rok życia,

3. Powyżej 80 roku życia.

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej w okresie poprzedzającym imprezę we współpracy z Warszawską Radą Seniorów, Warszawskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Klubami Seniorów w Dzielnicach m.st. Warszawy, Ośrodkami Sportu i Rekreacji w Dzielnicach m.st. Warszawy, Jednostkami m.st. Warszawy działającymi na rzecz seniorów.

W formularzu ofertowym, w punkcie IV.6 „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego” należy przedstawić informację o proponowanych sposobach informowania i rekrutacji uczestników imprezy.

Zapewnienie obiektów do realizacji zadania pozostaje w gestii m.st. Warszawy. Obiekty udostępnione zostaną we wrześniu lub październiku 2019.

W postępowaniu konkursowym zostanie wybrana tylko jedna oferta.

Cele programu:

 • upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów;

 • tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów;

 • podniesienie sprawności fizycznej osób starszych;

 • promocja zdrowego stylu życia;

 • możliwość sprawdzenia przez każdego uczestnika swoich sił w grach i zabawach sportowo – rekreacyjnych;

 • podniesienie jakości życia – aspekt integracji społecznej;

 • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego;

 • rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.

Warunki jakie muszą spełnić oferent ubiegający się o dotację:

 • posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu;

 • przeprowadzenie naboru do w udziału w wydarzeniu;

 • zatrudnienie wykwalifikowanej kadry doświadczonej w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi;

 • zapewnienie opieki i pomocy osobom uczestniczącym w zawodach;

 • zapewnienie należytej promocji imprezy.

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy OC - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama