Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja programu pn. „Centra sportowo-szkoleniowe”

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych prowadzących szkolenie sportowe na obiektach zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy.

Cele programu:

Przygotowywanie i nieodpłatne udostępnianie specjalistycznej infrastruktury sportowej, wraz z niezbędnym zapleczem technicznym, na potrzeby szkolenia sportowego młodzieży warszawskiej oraz mieszkańców Warszawy.

Od oferenta wymagane będzie oświadczenie, że:

  • posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzone jest Centrum sportowo-szkoleniowe – wieloletnia umowa dzierżawy – powyżej 3 lat, uwzględniająca przynajmniej 1 rok umożliwiający realizacje zadania po otrzymaniu dotacji;

  • posiada Uchwałę o powołaniu Centrum Sportowo-Szkoleniowego, ze wskazaniem dyscyplin/y sportu;

  • posiada „Regulamin funkcjonowania Centrum”;

  • posiada oświadczenie o zobowiązaniu się do nieodpłatnego udostępnienia bazy sportowej innym sportowym organizacjom pozarządowym, szkołom i uczelniom, na potrzeby szkolenia sportowego;

  • posiada oświadczenie o zobowiązaniu się do zabezpieczenia obiektu i urządzeń sportowych, wraz z zapleczem technicznym, do kompleksowego prowadzenia Centrum;

  • posiada plan wykorzystania obiektu.

O spełnieniu tego wymogu oferent powinien poinformować w ofercie poprzez zaznaczenie właściwego oświadczenia na końcu formularza ofertowego wypełnianego w Generatorze Wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 1 ogłoszenia - brak informacji o posiadaniu dokumentu, powoduje odrzucenie oferty.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama