Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 2,5 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 2,5 mln PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie dotyczy organizacji:

A)dużych imprez sportowych (w szczególności Mistrzostw Świata/Europy, Pucharów Świata/Europy, memoriałów, turniejów, mitingów, wyścigów) w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego.

B) imprez o charakterze wojewódzkim - wpisanych do kalendarza okręgowych związków sportowych;

C)innych imprez, mających charakter powszechności, nowatorskich i adresowanych do dużej liczby odbiorców.

W formularzu ofertowym, w punkcie „I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie” – „3. Tytuł zadania publicznego”, należy wpisać nazwę własną imprezy.

A) imprezy sportowe (memoriały, turnieje, zawody, mitingi, wyścigi), w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego

Cel:

 • popularyzacja różnych dyscyplin sportu;
 • umożliwienie mieszkańcom stolicy uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, jako alternatywa spędzenia czasu wolnego.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji międzynarodowych zawodów sportowych;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • zgodność z przepisami współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie zatwierdzonymi przez właściwy związek sportowy;
 • w przypadku imprez międzynarodowych liczba reprezentowanych państw;
 • udział w zawodach czołowych zawodników danej dyscypliny;
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie, przekrój kategorii wiekowych, liczba roczników;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,
 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC imprezy - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

W przypadku organizacji imprez międzynarodowych o najwyższej randze sportowej (Mistrzostwa, Puchary: Świata/Europy), wymagane jest posiadanie przez oferenta przyznania organizacji zawodów, bądź zlecenia ich organizacji przez właściwą międzynarodową federację sportu. O spełnieniu tego wymogu oferent powinien poinformować w ofercie poprzez zaznaczenie właściwego oświadczenia na końcu formularza ofertowego wypełnianego w Generatorze Wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 1 ogłoszenia - brak informacji o posiadaniu dokumentu, powoduje odrzucenie oferty.

W przypadku organizacji ogólnopolskich imprez mistrzowskich wymagane jest posiadanie zaświadczenia właściwego polskiego związku sportowego informujące o tym, że dana impreza znajdzie się w kalendarzu związku na 2019 rok, a jej organizacja zostanie powierzona oferentowi, w przypadku organizacji imprez krajowych przez właściwy polski związek sportowy, nie jest wymagane dołączenie zgody (nie dotyczy organizacji, których współzawodnictwo odbywa się w sporcie, w którym nie został utworzony polski związek sportowy). O spełnieniu tego wymogu oferent powinien poinformować w ofercie poprzez zaznaczenie właściwego oświadczenia na końcu formularza ofertowego wypełnianego w Generatorze Wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 1 ogłoszenia - brak informacji o posiadaniu dokumentu, powoduje odrzucenie oferty .

Oświadczenia dotyczące posiadania ww. dokumentów są niezbędne do uzyskania dofinansowania, a po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć te dokumenty zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 3 ogłoszenia.

B)imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisanych do kalendarza okręgowych związków sportowych

Cel:

 • popularyzacja i upowszechnianie sportu;
 • rozwój dyscyplin sportu;
 • coroczne, wielostopniowe współzawodnictwo umożliwiające dokonywanie analizy pracy w poszczególnych dyscyplinach sportu, klubach i dzielnicach Warszawy.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • zgodność z przepisami współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie zatwierdzonymi przez właściwy związek sportowy;
 • udział w zawodach czołowych zawodników danej dyscypliny;
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie, przekrój kategorii wiekowych, liczba roczników;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,
 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC imprezy - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Wymagane jest udokumentowane przyznania organizacji zawodów, bądź zlecenie organizacji zawodów przez właściwy okręgowy związek sportowy (w przypadku organizacji przez właściwy okręgowy związek sportowy nie jest wymagane dołączenie zgody, lecz potwierdzenie ujęcia tej imprezy w kalendarzu związku na rok 2019). O spełnieniu tego wymogu oferent powinien poinformować w ofercie poprzez zaznaczenie właściwego oświadczenia na końcu formularza ofertowego wypełnianego w Generatorze Wniosków,

o którym mowa w § 4 ust. 1 ogłoszenia - brak informacji o posiadaniu dokumentu powoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie dotyczące posiadania ww. dokumentów jest niezbędne do uzyskania dofinansowania, a po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć te dokumenty zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 3 ogłoszenia.

B)innych imprez mających charakter powszechności, szczególnie nowatorskich i adresowanych do dużej liczby odbiorców.

Cel:

 • popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych;
 • inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości aktywności fizycznej sprzyjających przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości;

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji imprez o podobnym charakterze;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • atrakcyjność dla widzów i/lub uczestników (np. oprawa, konkursy towarzyszące itp.);
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.
 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC imprezy - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (IA, IB, IC) oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A: Koszty merytoryczne:

 • wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego,

 • wyżywienie zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy),

 • zakwaterowanie uczestników,

 • obsługę techniczną,

 • obsługę sędziowską,

 • ubezpieczenie OC imprezy

 • opiekę medyczną,

 • transport zawodników/sprzętu,

 • zakup nagród (puchary, medale, dyplomy)

 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;,

B: Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. IV ust. 14 oferty: „Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty”.

W postępowaniu konkursowym w przypadku zadania:

Ad. zadania IA) - zostaną wybrane nie więcej niż 3 oferty w danej dyscyplinie sportu.

Ad. zadania IB) - zostanie wybrana 1 oferta w danej dyscyplinie sportu.

Ad. zadania IC) - wybranych zostanie nie więcej niż 5 ofert spełniających kryteria
w największym stopniu.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”

Reklama