Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Niepełnosprawni
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Cel:

 • umożliwienie mieszkańcom stolicy uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, jako alternatywa spędzenia czasu wolnego;
 • promocja zdrowego stylu życia;
 • promocja Miasta.

Przy ocenie ofert preferowane będą:

 • doświadczenie w organizacji zawodów sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów;
 • dysponowanie wykwalifikowaną kadrą do realizacji zadania;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • sposób promocji imprezy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • atrakcyjność dla widzów i/lub uczestników;
 • koszt imprezy i kalkulacja finansowa.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A: koszty merytoryczne:

 • wynagrodzenie obsługi sędziowskiej;
 • wynagrodzenie obsługi technicznej;
 • opieka medyczna;
 • wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego;
 • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
 • ubezpieczenie OC imprezy;
 • nagrody (puchary, medale, dyplomy);
 • wyżywienie uczestników (z wyłączeniem zakupu słodyczy);
 • zakwaterowanie uczestników;
 • transport zawodników/sprzętu;

B: koszty obsługi zadania publicznego:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo - księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. IV ust. 14 oferty: „Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty”.

W postępowaniu konkursowym wybrane zostaną maksymalnie trzy oferty.

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy OC - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Reklama