Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Niepełnosprawni
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Program dotyczy zorganizowania integracyjnej imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy.

Impreza powinna być zorganizowana w formie igrzysk olimpijskich z uroczystym otwarciem i zamknięciem, zaznaczającym jej olimpijski charakter. Uczestnicy winni mieć gadżety typu: czapeczki, szarfy lub koszulki – pozwalające ich wyróżnić jako olimpijczyków.

Uczestnicy pełno i niepełnosprawni powinni konkurować w podobnych dyscyplinach.

Cel imprezy:

 • promocja zdrowego stylu życia;

 • działania integracyjne pomiędzy dziećmi i młodzieżą pełnosprawną i niepełnosprawną;

 • zmniejszenie marginalizacji życia i dysproporcji społecznych;

 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, umiejętności nawiązywania kontaktów oraz otwartości w stosunku do rówieśników;

 • budowanie szacunku do osób niepełnosprawnych;

 • aktywizacja środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz działanie przeciw jej wykluczeniu społecznemu;

 • możliwość sprawdzenia, przez każdego uczestnika swoich sił w różnych grach i zabawach sportowo – rekreacyjnych;

 • promocja m.st. Warszawy.

Główne zadania:

W propozycjach programowych imprez powinno być przewidzianych szereg konkurencji dostosowanych do wieku i sprawności uczestników, prostych i niewymagających specjalistycznego treningu. W zawodach, grach i na stanowiskach rekreacyjnych powinno występować umiarkowanie współzawodnictwo.

Organizacja imprezy powinna między innymi uwzględniać:

 • przygotowanie scenariusza i realizacja imprezy;

 • scenografia miejsca – stylizacja igrzysk;

 • prowadzenie imprezy przez konferansjera;

 • oprawę muzyczną imprezy;

 • przeprowadzenie konkurencji sportowo – rekreacyjnych;

 • nagrody dla uczestników imprezy;

 • ubezpieczenie imprezy OC;

 • opiekę medyczną;

 • sprzątanie terenu.

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy OC - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

Środki finansowe na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A. koszty merytoryczne:

 • wynagrodzenie obsługi sędziowskiej,

 • opieka medyczna,

 • wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego,

 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty nie mogą przekroczyć 15% dotacji)
  – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,

 • transport zawodników/sprzętu związany z realizacją zadania,

 • nagrody (puchary, medale, dyplomy, drobne upominki),

 • wyżywienie i napoje dla zawodników (woda mineralna),

 • ubezpieczenie OC imprezy.

B: Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: koszulki t-shirt, zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać
w pkt. IV ust. 14 oferty: „Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty”.

W postępowaniu konkursowym wybrana zostanie tylko jedna oferta.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Reklama