Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie obejmuje realizację cyklicznych zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców na warszawskim odcinku i wybrzeżu Wisły oraz/lub imprez rekreacyjnych w zakresie upowszechniania rekreacji i sportów wodnych (spływów, regat itp.).

Zajęcia powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, a ich forma i rodzaj adekwatne do wieku i umiejętności uczestników. Nie mogą być traktowane jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu. Mogą one stanowić stałą ofertę rekreacyjną dostępną np. w sezonie letnim. Do prowadzenia zajęć należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów.

Imprezy powinny odbywać się z udziałem mieszkańców w ramach różnorodnej oferty sportów i rekreacji wodnej możliwej do uprawiania na Wiśle lub wybrzeżu.

Cel:

 • podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu
  w przestrzeni miejskiej, w szczególności nad Wisłą,
 • popularyzacja aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców Warszawy poprzez sport
  i rekreację w przestrzeni Wisły, w tym przede wszystkim na rzece,
 • aktywizacja mieszkańców Warszawy poprzez stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu w przestrzeni rekreacyjnej Wisły oraz popularyzację oferty żeglugowej na Wiśle,
 • kształtowanie poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań
  i nawyków aktywnego stylu życia,
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości aktywności fizycznej sprzyjającej przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości.

Organizator zajęć/imprez powinien uwzględniać przede wszystkim:

 • przygotowanie scenariusza i realizację cyklu zajęć adresowanego do określonej
  w ofercie grupy adresatów zadania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć/imprez,

A: Koszty merytoryczne:

B: Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. IV ust. 14 oferty: „Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty”.

W przypadku przyznania dotacji organizator zobowiązany jest zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć oraz przekazywać je do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy oraz do Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy, koordynującego projekty wiślane.

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy OC, a w przypadku organizacji zajęć spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

W postępowaniu konkursowym wybranych zostanie maksymalnie 8 ofert spełniających kryteria w największym stopniu.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta".

zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;

zakup nagród (puchary, medale, dyplomy);

transport sprzętu;

opiekę medyczną;

ubezpieczenie OC imprezy i NNW uczestników zajęć;

obsługę sędziowską;

wynagrodzenie instruktorów/osób szkolących;

zabezpieczenie ratownicze;

obsługę techniczną;

wyżywienie zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy);

eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości)
i urządzeń sportowych;

wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych;

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

promocję dziedziny rekreacji/sportu wśród mieszkańców Warszawy.

Reklama