Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 375 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 375 tys. PLN
Niepełnosprawni
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, w tym szkolenie stacjonarne, obozy sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja współzawodnictwa sportowego dla niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy.

Przy ocenie ofert preferowane będą:

 • doświadczenie w organizacji szkolenia kierowanego do szerokiej grupy uczestników;
 • dysponowanie wykwalifikowaną kadrą do realizacji zadania;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • liczba szkolonych osób niepełnosprawnych;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • sposób promocji szkolenia;
 • atrakcyjność szkolenia dla uczestników;
 • kalkulacja finansowa.

W załączonej do oferty informacji zbiorczej, która stanowi załącznik nr 3 należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej (dotyczy szkolenia stacjonarnego).

Uwaga: Oferty które nie będą dotyczyły systematycznego, całorocznego, stacjonarnego szkolenia sportowego - nie będą rozpatrywane. (W przypadku curlingu, dopuszcza się uznanie za systematyczne stacjonarne szkolenie sportowe udział zawodników w szkoleniach organizowanych na terenie Polski).

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy dotyczy:

 • wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy dla tych samych uczestników zadania.
 • wyłącznie szkolenia stacjonarnego - *organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy* udziału we współzawodnictwie/organizacji współzawodnictwa i/lub organizacji zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia.
 • szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

A: koszty merytoryczne:

zgrupowania sportowe:

Organizacja współzawodnictwa sportowego i udział we współzawodnictwie:

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. IV ust. 14 oferty: „Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty”.

B: Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty.

przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Uwaga

 1. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 2. Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.
 3. Prowadzącego szkolenie obowiązuje prowadzenie dziennika zajęć, zawierającego listę uczestników, frekwencję, zapis treści zajęć, który będzie wymagany w trakcie kontroli realizacji zadania.

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

Do oferty należy dołączyć informację zbiorczą dotyczącą liczby uczestników szkolenia stacjonarnego w podziale na dyscypliny, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (wzór, znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl) do niniejszego zarządzenia. W załączonym zestawieniu należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia (załącznik nr 4 do ogłoszenia) kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt IV ust. 9 – Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego, pkt 2.2 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego). Okres szkolenia objęty dofinansowaniem - w miesiącach x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia. W przypadku nie przeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania, oferta staje się niewiarygodna i dotacja nie zostanie przyznana.

W przypadku:

 • przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest przesłać wraz z oświadczeniem
  o przyjęciu dotacji - imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór, znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl) oraz oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (wzór znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl).
 • gdy na podstawie weryfikacji zawodników pod względem ilości oraz miejsca zamieszkania liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza od podanej w ofercie dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona,

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 2 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu)

wynajem obiektów

obsługa sędziowska, techniczna, medyczna;

ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników;

opłaty startowe, wpisowe;

zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy);

przejazd, transport, w tym sprzętu i urządzeń sportowych;

ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników.

zakup odżywek i środków opatrunkowych;

obsługa medyczna;

wynagrodzenie osób szkolących, pedagoga;

wynajem obiektów i urządzeń;

zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy);

przejazd, transport, w tym sprzętu i urządzeń sportowych;

ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

odnowa biologiczna i rehabilitacja;

zakup odżywek;

badania lekarskie, wydolnościowe i biochemiczne;

zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (do 10 tys. zł/szt.) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;

eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych;

wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);

wynagrodzenie obsługi technicznej;

wynagrodzenie osób szkolących, pedagoga;

Reklama