Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 18.12.2018 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 290 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 290 tys. PLN
Bezdomni
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności pomocy niskoprogowej w formie usług sanitarnych dla osób bezdomnych. Zadanie polega na prowadzeniu modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych usytuowanej w dwóch kolejnych lokalizacjach na terenie m.st. Warszawy (w każdym przez okres do 180 dni). Łaźnia prowadzona będzie w kontenerach sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Adresaci zadania:

Osoby bezdomne chcące skorzystać z kąpieli, toalety i wymiany odzieży, w tym osoby bezdomne dowiezione przez Straż Miejską m.st. Warszawy lub policję. Osoby ubogie mieszkające w trudnych warunkach sanitarnych

Miasto st. Warszawa zapewnia:

1) Wynajem, transport, montaż i demontaż wraz z serwisem technicznym modułów sanitarnych o wymiarach 2,5 x 6,0 m, w których uruchomiona będzie łaźnia mobilna. Przewidywana liczba modułów – 4 lub 5;

2) Podłączenie modułów do zewnętrznej instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej i systemu monitoringu oraz sfinansowanie (poza dotacją) dostawy tych mediów i usługi;

3) Dostosowanie kontenerów sanitarnych do następujących funkcji:

a. Wyposażonej w niezbędny sprzęt toalety damskiej zblokowanej z łaźnią damską

b. Wyposażonej w niezbędny sprzęt toalety męskiej zblokowanej z łaźnią męską

c. Magazynu odzieży i odzieży do utylizacji

d. Dyżurki i pomieszczenia socjalnego dla personelu

e. Poczekalni

Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w instalację elektryczną z oświetleniem górnym, gniazdami elektrycznymi, grzejniki elektryczne, izolację termiczną, system wentylacyjny, a pomieszczenia łaźni w urządzenia do podgrzewania wody.

Pomieszczenia wymienione w punktach a, b i e będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do prowadzenia modułowej łaźni mobilnej z magazynem odzieży, czynnej 7 dni w tygodniu, w godzinach 9 - 13 oraz 15 - 19 , co najmniej 335 dni w roku, w kontenerach sanitarnych usytuowanych w dwóch kolejnych lokalizacjach wskazanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Usługi łaźni udostępnione mają być wszystkim zgłaszającym się osobom deklarującym brak możliwości zapewnienia sobie usług sanitarnych we własnym zakresie, w szczególności bezdomnym. Jedyną podstawą odmowy udzielenia tym osobom świadczeń łaźni jest ich stan zagrażający bezpieczeństwu tych osób lub otoczenia, w szczególności znaczne zaburzenia świadomości w wyniku spożycia środków psychoaktywnych i/lub zachowanie agresywne.

Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zorganizowania modułowej łaźni mobilnej tak, aby zapewniała osobom bezdomnym:

a. Dostęp do środków myjących, higienicznych oraz do czystych ręczników;

b. Dostęp do jednorazowych przyborów do golenia;

c. Dostęp do apteczki wyposażonej w środki dezynfekujące oraz opatrunkowe;

d. Dostęp do środków zwalczających świerzb i wszawicę ;

e. Pomoc w czynnościach higienicznych i w przebraniu się osobom z trudnościami w samoobsłudze;

f. Dostęp do podstawowych usług fryzjerskich;

g. Wymianę bielizny na nową.

h. Dostęp do informacji o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom bezdomnym na terenie m.st. Warszawy.

Organizacja pozarządowa prowadząca modułową łaźnię mobilną zobowiązana jest ponadto:

a. Zapewnić utylizację odzieży i zużytych środków opatrunkowych i higienicznych pozostawionych przez osoby bezdomne po skorzystaniu z łaźni;

b. Zapewnić utrzymanie w czystości ( w tym dezynfekcję) pomieszczeń łaźni i magazynu oraz terenu wokół kontenerów;

c. Doposażyć łaźnię w niezbędne, dodatkowe sprzęty;

d. Dokonywać zakupu wszelkich środków i artykułów niezbędnych do realizacji usług wymienionych wyżej, w tym odpowiedniej liczby ręczników (zapewniając także ich pranie);

e. Odnotowywać codziennie co najmniej liczbę osób korzystających z usług łaźni, ich aktualne miejsce przebywania oraz miejscowość pochodzenia. Dane wymienione powyżej oraz dane osobowe (imię i nazwisko), jeśli osoba je poda, umieszczane są w prowadzonej przez łaźnię bazie danych na podstawie ustnego oświadczenia osoby bezdomnej;

f. Zapewnić warunki do bezpiecznego korzystania z usług łaźni;

g. Współpracować ze Strażą Miejską m.st. Warszawy, policją, placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy, i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób bezdomnych.

h. Upowszechniać informacje o usługach modułowej łaźni mobilnej;

i. Posiadać i udostępniać regulamin działalności łaźni;

j. Posiadać odpowiednią dla realizacji zadania kadrę, posiadającą w szczególności udokumentowane kwalifikacje w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej

k. Prowadzić dokumentację potwierdzającą zakres i sposób prowadzonej działalności, w tym rezultaty działalności łaźni, o których mowa poniżej;

l. Informować Biuro Pomocy i Projektów Społecznych o składzie kadry realizującej zadanie podając imię, nazwisko i harmonogram godzin pracy każdego pracownika niezależnie od formy zatrudnienia;

ł. Przyjmować i rozpatrywać skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania łaźni składane przez osoby korzystające z usług łaźni a także osoby postronne. Informacja o godzinach przyjęć interesantów przez przedstawiciela władz organizacji pozarządowej oraz jego imieniu i nazwisku powinna być wywieszona w sposób widoczny w ogólnodostępnym miejscu w łaźni.

m. Przekazywać dane dotyczące działalności placówki w zakresie i terminach uzgodnionych z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

Rezultaty:

a. Dzienna liczba osób korzystających z usług łaźni wraz ze specyfikacją udzielonych usług;

b. Liczba osób, liczonych tylko raz, korzystających z usług łaźni w danej lokalizacji;

c. Liczba osób poinformowanych o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom bezdomnym na terenie m.st. Warszawy podczas działania łaźni w danej lokalizacji;

d. Upowszechnienie informacji wśród mieszkańców Warszawy o usługach modułowej łaźni mobilnej (rodzaj i liczba kanałów, szacunkowa liczba osób, do których dotarła informacja).

Regulamin łaźni musi być zgodny z zapisami niniejszego ogłoszenia i zawierać obowiązkowo:

a. Nazwę podmiotu prowadzącego łaźnię;

b. Określenie rodzajów usług oferowanych przez łaźnię;

c. Określenie grupy osób uprawnionych do korzystania z łaźni;

d. Zasady bezpiecznego korzystania z łaźni;

e. Obowiązki i uprawnienia korzystających z łaźni;

f. Informację o konsekwencjach łamania zasad regulaminu;

g. Zasady przyjęć i rozpatrywania skarg i wniosków.

fertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 18 grudnia 2018 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 roku do godz. 16:00 w Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 pokój 107 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama