Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Edukacja kulturalna odbiorczyń i odbiorców kultury oraz rozwój widowni

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 11.02.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Kultury
Łączny budżet 1,7 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Priorytetem konkursu jest budowanie kompetencji kulturowych uczestników i uczestniczek projektów, prowadzących w długofalowej perspektywie do zwiększania uczestnictwa
w kulturze mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Celem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu edukacji kulturalnej, w tym działań kulturalnych aktywizujących mieszkańców i mieszkanki Warszawy oraz wsparcie wydarzeń wpływających na rozwój jakościowy i ilościowy widowni warszawskiej – zgodnie z Programem Rozwoju Kultury do 2020 r. - obszar LUDZIE.

Pożądane cechy projektu:

 1. Oferta powinna zawierać kompletny opis metody i metodologii pracy;
 2. W projekcie należy szczegółowo zaplanować sposób rekrutacji uczestników
  i uczestniczek;
 3. Projekt powinien zakładać trwałe efekty zaplanowanych działań;
 4. Zadanie ma uwzględniać potrzeby i możliwości różnych grup społecznych, w tym osób wykluczonych i defaworyzowanych co powinno znaleźć odbicie w doborze programu, kadry i narzędzi służących realizacji projektu;
 5. Oferent powinien zaplanować kampanię promocyjną adekwatną do grupy odbiorców
  i odbiorczyń, a promocja powinna mieć zakres ogólnomiejski, tj. być widoczna dla mieszkańców i mieszkanek całej Warszawy oraz budować pozytywny wizerunek Stolicy;
 6. Projekt może być realizowany w różnych dziedzinach kultury i sztuki;
 7. Zadanie może dotyczyć wydarzeń o zasięgu ogólnomiejskim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
 8. W przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją m.st. Warszawy należy załączyć potwierdzenie ze strony instytucji miejskiej
  o deklaracji współpracy przy danym zadaniu (można przedłożyć korespondencję mailową).

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2019 roku do godz. 16:00 w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama