Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 03.01.2019 16:00
Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój gospodarczy.

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania, którego przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie miejskiego programu akceleracyjnego dla firm (działających do 3 lat) oraz osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy „Prawo przedsiębiorców”, przedstawicieli środowiska naukowego oraz programistycznego skupiającego branże priorytetowe zgodne z Programem wspierania przedsiębiorczości Innowacyjna Warszawa 2020.http://strategia.um.warszawa.pl/content/innowacyjna-warszawa-2020-program-wspierania-przedsi-biorczo-ci

Miejski program akceleracyjny ma być kolejnym narzędziem w ofercie szkoleniowej Centrum Przedsiębiorczości Smolna, który uzupełnia się z istniejącą ofertą rynkową.

Przygotowana propozycja ma zapewnić Uczestnikom:

1.dostęp do niezbędnych usług, które umożliwią weryfikację komercyjnej przydatności danego pomysłu lub produktu

2. możliwość przygotowania kompleksowej, komercyjnej, oferty dla inwestora dot. wdrożenia innowacyjnego rozwiązania lub modyfikacji dotychczasowej oferty.

3. wsparcie merytoryczne z zakresu marketingu, rozwoju biznesu, tworzenia zespołu oraz relacji inwestorskich.

Udział w programie ma dawać wsparcie merytoryczne oraz ma być okazją do przedstawienia projektów/produktów inwestorom. Program ma wspierać postawy przedsiębiorcze oraz umacniać wiedzę, umiejętności oraz rozwijać talenty.

Program akceleracyjny ma być skierowany do grupy min. 30 zespołów.

Podczas trwania programu uczestnicy powinny mieć dostęp do:

  1. Ekspertów branżowych dysponującymi praktycznymi kompetencjami w zakresie wyceny produktu, marketingu, sprzedaży, zarządzania zespołem, komercjalizacji wiedzy, zdobywaniu finansowania, strategii ekspansji zagranicznej, praw autorskich itp.

  2. Indywidualnego doradztwa biznesowego dostosowanego do potrzeb uczestników, które pomoże uczestnikom przekuć pomysł/produkt na biznes.

3.Ekosystemu inwestorów i ekspertów branżowych dobranych zgodnie z profilem uczestników.

4. Komunikacji i mediów.

5.Demo day dla inwestorów i klientów.

W przedstawionej propozycji oferenci/oferent powinni wziąć pod uwagę:

1. Koncepcję realizacji projektu wraz z opisem i harmonogramem proponowanych działań. Koncepcja powinna zawierać ustrukturalizowany proces przedstawiający przejście
od pomysłu na biznes do dojrzałego biznesu lub do rozwoju biznesu.

2.Sposób przeprowadzenia rekrutacji do programu, w tym rekrutacji uczestników
do poszczególnych etapów programu.

3. Informacje o kompetencjach mentorów, ekspertów.

4. Plan promocji z uwzględnieniem informacji, że wszelkie działania promocyjne dotyczące programu prowadzone będą w oparciu o wzory graficzne przekazane przez Zamawiającego.

5. Informację o metodach weryfikacji (ewaluacji) rezultatów wdrożenia programu akceleracyjnego.

6. Planowane efekty (rezultaty) programu

7. Informację o potencjalnych partnerach, którzy zostaną zaproszeni do projektu.

8. Informację o końcowym raporcie z przeprowadzonych działań, który będzie zawierał informację na temat skuteczności podjętych działań i rekomendacje do kolejnych edycji.

Komisja zwróci szczególną uwagę na:

1. Dotychczasowe doświadczenia Oferenta/Mentorów w rozwijaniu ekosystemu wspierania przedsiębiorczości, w tym prowadzenia programów akceleracyjnych min. jednego.

2. Dotychczasowe rekomendacje od podmiotów i firm partnerskich.

3. Długość trwania programu i jego intensywność.

4. Przedstawienie planu promocji ekspansji międzynarodowej dla najlepszych projektów akceleracyjnych podczas zagranicznej wizyty studyjnej ( pilotaż), w tym uwzględnienie:

  • Opracowanie i wykonanie stoiska / strefy informacyjno-promocyjnej podczas wybranego zagranicznego wydarzenia dedykowanego startupom. Przykładowe wydarzenia: TechCrunch Disrupt czy Web Summit Lizbona,
  • Pokrycie wszelkich kosztów związanych z organizacją wizyty w tym z: transportem, wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników

Stoisko/strefa ma na celu wzmocnienie pokazania polskich startupów w wydarzeniach i konferencjach branżowych, a także promocję Warszawy jako miasta przyjaznego rozwojowi startupów.

fertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 03 stycznia 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2019 roku do godz. 15.00 w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolnej 4, 00-375 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolna 4 , 00-375 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama