Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Program doradczo-szkoleniowy #Academy_Smolna #2019

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 03.01.2019 16:00
Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój gospodarczy.

1. Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi.

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania, którego przedmiotem będzie opracowanie i przeprowadzenie programu doradczego, cyklu szkoleń i mentoringu dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedstawicieli MŚP wykonujących działalność na terenie Warszawy.

Założenia programu:

Celem programu doradczo-szkoleniowego #Academy_Smolna#2019 jest konkretne i praktyczne wsparcie dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje działalności i wdrażać pomysły biznesowe w życie. Program łączy komponent szkoleń z tematycznym doradztwem niezależnie od rodzaju firmy i dojrzałości biznesowej.

Oferowany program jest uzupełnieniem oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje dwie grupy docelowe osób. Pierwsza to ci, którzy planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Druga grupa to przedsiębiorcy, a wiec grono, które już wystartowało w biznesie, ale potrzebuje wsparcia i chce się dalej rozwijać.

Zakres zadania:

 1. Prowadzenie programu usług doradczych polegających na indywidualnym doradztwie świadczonym w ciągu wybranych dni roboczych, min. 2 razy w tygodniu w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (łącznie min. 600 godz.). Doradztwo powinno uwzględniać:

· doradztwo prawne,

· doradztwo księgowe,

· doradztwo biznesowe.

Minimalna liczba uczestników, którzy skorzystają z doradztwa: 300 osób.

Jedna osoba może wziąć udział w różnych formach doradztwa, natomiast w konkretnym doradztwie może ona skorzystać nie więcej niż z dwóch spotkań.

 1. Prowadzenie szkoleń otwartych dotyczących: stworzenia biznesplanu, podstawy księgowości i podatków, prezentacje publiczne, sprzedaż, budowanie modeli biznesowych, pitching i wystąpienia publiczne, zarządzanie projektami itp.

  Szkolenia powinny odbyć się min. 1 raz w miesiącu w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (czas trwania szkolenia to min. 6 godz.) lub w Centrum Kreatywności

    Targowa.
  
 2. Wybranych 15-20 uczestników szkoleń/doradztwa będzie mogło skorzystać z indywidualnego mentoringu biznesowego. Rekrutację osób chętnych do uczestnictwa w mentoringu, będzie przeprowadzał Oferent w porozumieniu z Zleceniodawcą.

Czas indywidualnego mentoringu min. 10-15 godz. dla każdej z osób lub firm.

 1. Zapewnienie materiałów szkoleniowych w formie drukowanej lub elektronicznej dla uczestników szkolenia.

 2. Rekrutacja uczestników do programu – realizowana w trybie ciągłym – będzie prowadzona przez Oferenta w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

 3. Zleceniodawca zapewnia zaplecze techniczne do przeprowadzenia części szkoleniowej i indywidualnych konsultacji – wyposażoną salę szkoleniową w budynku Centrum Przedsiębiorczości Smolna lub w Centrum Kreatywności Targowa.

 4. Oferent odpowiada za zapewnienie cateringu podczas trwania szkoleń.

 5. Oferent odpowiada za promocję programu doradczego. W przygotowaniu działań promocyjnych należy uwzględnić system identyfikacji wizualnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

 6. Działania promocyjne będą realizowane w porozumieniu ze Zleceniodawcą. (Plan promocji podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę).

 7. Oferent w porozumieniu ze Zleceniodawcą napisze 5 artykułów offline promujących program oraz działania Centrum Przedsiębiorczości Smolna w mediach branżowych.

 8. Oferent w porozumieniu ze Zleceniodawcą przeprowadzi ewaluację programu doradczego.

 9. Na zakończenie realizacji programu doradczego Oferent przygotuje prezentację podsumowującą zakres działań, wyniki ewaluacji wraz z rekomendacjami.

Program:

W przedstawionym programie powinny znaleźć się:

 1. Diagnozę potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców korzystających z usług doradczych.

 2. Cel i rezultaty programu.

 3. Specyfikę grupy docelowej i oddziaływanie programu na grupę docelową.

 4. Metody rekrutacji z uwzględnieniem weryfikacji problemu uczestnika przed przystąpieniem do programu.

 5. Opis zaplanowanych działań z uwzględnieniem:

· koncepcji doradztwa indywidualnego,

· koncepcji cyklicznych szkoleń wraz z przedstawieniem ich programu,

· koncepcji indywidualnych spotkań mentoringowych

· koncepcji promocji Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach programu doradczego.

· informacji o potencjalnych partnerach zaproszonych do projektu.

 1. Opis doświadczenia Oferenta w organizacji doradztwa oraz doświadczenie ekspertów/doradców/mentorów zaangażowanych w realizację programu w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów/mentoringu z zakresu rozwoju działalności gospodarczej oraz doradztwa biznesowego, księgowego i prawnego w okresie ostatnich 3 lat. Opis powinien zawierać:

· Życiorysy lub notatki biograficzne osób zaangażowanych merytorycznie w projekt,

· wykaz przeprowadzonych przez ekspertów i doradców szkoleń/

warsztatów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz doradztwa biznesowego, księgowego i prawnego w okresie ostatnich 3 lat.

 1. Plan promocji programu ze wskazaniem narzędzi i kanałów promocji.

 2. Monitoring i ewaluację programu.

 3. Harmonogram realizacji programu

 • kalkulację kosztów niezbędnych do realizacji zadania

 • szczegółowy opis i zakres działań

 1. Uwzględnienie udziału i wizerunku m.st Warszawy w realizacji programu.

 2. Opis sposobu zarządzania projektem, w tym zakres obowiązków personelu projektu.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 03 stycznia 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2019 roku do godz. 15.00 w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolnej 4, 00-375 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolna 4 , 00-375 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Z_a prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana._

Reklama