Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 19.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 396 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 396 tys. PLN
Rodzina
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Warunki realizacji zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) oraz ustanowiony uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

W pkt.IV.1 oferty należy wskazać szczegółowe informacje dot. lokalu, w którym planowana jest realizacja zadania:

  • Informację dot. dysponowania lokalem: tytuł prawny, w przypadku najmu lokalu okres obowiązywania umowy najmu.
  • Metraż lokalu, rodzaj, liczba, metraż i rozmieszczenie pomieszczeń, w tym liczba pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób, liczba i rozmiar pomieszczeń do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejscem do nauki, liczba łazienek z informacją czy są one wyposażone w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, informacje dot. miejsc do prania i suszenia oraz kuchni. W opisie warunków lokalowych należy wskazać informacje o wyposażeniu poszczególnych pomieszczeń.
  • W pkt. IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
  • Inne istotne informacje dot. zapewnienia bezpiecznego schronienia.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 grudnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2, (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama