Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rezydencje artystyczne w Warszawie

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 14.02.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Kultury
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 200 tys. PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Celem zadania konkursowego jest realizacja programu rezydencyjnego artystów i/lub artystek z poza Warszawy dzięki, któremu/której będzie budowany wizerunek Warszawy jako aktywnej i europejskiej metropolii, a także oparty na wymianie doświadczeń i idei, rozwój twórczości, upowszechnianie kultury i sztuki (zgodnie z Programem Rozwoju Kultury do 2020 r. - obszar KREACJA).

Pożądane cechy projektu:

a) Zadanie musi uwzględniać udział zaproszonego/zaproszonej do Warszawy (z kraju lub zagranicy) artysty i/lub artystki w celu realizacji zadania
o udokumentowanym dorobku artystycznym;

b) Zadanie ma polegać na przeprowadzeniu programu rezydencyjnego, który będzie autonomicznym, samodzielnym i jedynym celem realizacji projektu.;

c) Rezultatem zadania powinno być powstanie nowego dzieła, wydarzenia lub działania artystycznego opartego na oryginalnym pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeń lub praktyk;

d) Program rezydencyjny może uwzględniać przedsięwzięcia artystyczne
o charakterze równościowym i antydyskryminacyjnym;

e) Oferent musi zapewnić artyście i/lub artystce wsparcie merytoryczne
i organizacyjne, a także opracować program spotkań i umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń z warszawskim środowiskiem twórczym oraz udostępnić miejsce, materiały i środki na stworzenie nowego dzieła, wydarzenia lub działania, które powstanie w ramach rezydencji;

f) Zadanie musi zakładać, że pobyt rezydencyjny zakończony będzie podsumowaniem i publicznym przedstawieniem efektu pracy autora i/lub autorki w postaci np.: spotkania autorskiego, autoprezentacji, pokazu, spektaklu, koncertu, wystawy, wydawnictwa lub publikacji;

a) Zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym
i merytorycznym oraz dbałością o dobór programu rezydencyjnego, kadry i narzędzi służących do jego realizacji;

b) Zadanie musi zawierać plan promocji i komunikacji.

Wymóg:

Do oferty należy dołączyć w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl:

  • potwierdzenie udziału zaproszonego/zaproszonej artysty i artystki.

Dodatkowe informacje:

Oferta może uwzględniać przedsięwzięcia artystyczne wpisujące się w Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

UWAGA: W przypadku realizacji zadań odnoszących się do działań rewitalizacyjnych, zadanie powinno być realizowane z czynnym udziałem lokalnych społeczności na terenach określonych jako „Priorytetowe podobszary działań rewitalizacyjnych w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe i Targówek” oraz w priorytetowych obszarach realizacji programu wskazanych w pozostałych dzielnicach m.st. Warszawy, które biorą udział w ZPR na zasadzie dobrowolności. Dokładne lokalizacje priorytetowych obszarów dostępne są tutaj: http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/rewitalizacja-w-warszawie-do-2022-roku/obszar-rewitalizacji

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 roku do godz. 16:00 w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama