Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 14.02.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Kultury
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem konkursu jest budowanie marki Warszawa poprzez wspieranie zagranicznych prezentacji wyróżniających się projektów artystycznych i kulturalnych, zrealizowanych i zaprezentowanych lub tylko zaprezentowanych wcześniej w Warszawie. Priorytetem zadania jest udział warszawskich środowisk twórczych w europejskim i światowym obiegu myśli i idei kulturalnych (zgodnie z Programem Rozwoju Kultury do 2020 r. – obszar WIZERUNEK).

Pożądane cechy projektu:

a) Zadanie powinno zakładać udział w wydarzeniu o europejskim lub światowym zasięgu/randze (o istotnym znaczeniu dla danej dziedziny sztuki);

b) Oferta powinna zawierać opis podmiotu zapraszającego, miejsca/miejsc i terminów prezentacji;

c) Oferent powinien uzasadnić wybór miejsca prezentacji projektu artystycznego, którego dotyczy składana oferta;

d) Wybrany przez Oferenta projekt artystyczny powinien charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym.

Wymóg:

Do oferty należy dołączyć w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl:

-potwierdzenie zaproszenia do udziału w zadeklarowanym wydarzeniu/zaproszenia występu w zadeklarowanym miejscu w języku polskim (w przypadku dokumentów w językach obcych muszą być one przetłumaczone na język polski, wystarczy tłumaczenie zwykłe);

-potwierdzenie: wcześniejszych osiągnięć, nagród, wyróżnień, recenzji lub opinii wybranego do prezentacji projektu artystycznego w języku polskim (w przypadku dokumentów w językach obcych muszą być one przetłumaczone na język polski, wystarczy tłumaczenie zwykłe)

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 16:00 w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama