Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 14.02.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Kultury
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem konkursu jest budowanie marki Warszawa poprzez wspieranie zagranicznych prezentacji wyróżniających się projektów artystycznych i kulturalnych, zrealizowanych i zaprezentowanych lub tylko zaprezentowanych wcześniej w Warszawie. Priorytetem zadania jest udział warszawskich środowisk twórczych w europejskim i światowym obiegu myśli i idei kulturalnych (zgodnie z Programem Rozwoju Kultury do 2020 r. – obszar WIZERUNEK).

Pożądane cechy projektu:

a) Zadanie powinno zakładać udział w wydarzeniu o europejskim lub światowym zasięgu/randze (o istotnym znaczeniu dla danej dziedziny sztuki);

b) Oferta powinna zawierać opis podmiotu zapraszającego, miejsca/miejsc i terminów prezentacji;

c) Oferent powinien uzasadnić wybór miejsca prezentacji projektu artystycznego, którego dotyczy składana oferta;

d) Wybrany przez Oferenta projekt artystyczny powinien charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym.

Wymóg:

Do oferty należy dołączyć w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl:

-potwierdzenie zaproszenia do udziału w zadeklarowanym wydarzeniu/zaproszenia występu w zadeklarowanym miejscu w języku polskim (w przypadku dokumentów w językach obcych muszą być one przetłumaczone na język polski, wystarczy tłumaczenie zwykłe);

-potwierdzenie: wcześniejszych osiągnięć, nagród, wyróżnień, recenzji lub opinii wybranego do prezentacji projektu artystycznego w języku polskim (w przypadku dokumentów w językach obcych muszą być one przetłumaczone na język polski, wystarczy tłumaczenie zwykłe)

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 16:00 w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama