Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 21.01.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Kultury
Łączny budżet 1,3 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Celem konkursu jest rozwój twórczości oraz upowszechnianie kultury i sztuki poprzez realizację nowych dzieł, kreowanie nowych wydarzeń, wsparcie dla debiutujących twórców i twórczyń tym samym budowanie interesującej i zróżnicowanej oferty kulturalnej. Zadanie ma również na celu wzmacnianie pozycji Warszawy jako inkubatora nowych trendów, jako miejsca twórczego dialogu i otwartości na nowe wyzwania – zgodnie z Programem Rozwoju Kultury do 2020 r. - obszar KREACJA.

Pożądane cechy projektu:

a) Oferta powinna zakładać powstanie nowego dzieła/wydarzenia opartego na oryginalnym pomyśle wraz z jego upublicznieniem;

b) Planowane przedsięwzięcie powinno charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym dzieła/wydarzenia oraz adekwatnym do skali projektu doborem kadr i narzędzi;

c) Oferta musi zawierać przemyślaną strategię komunikacyjną i informacyjną o zasięgu ogólnomiejskim, adekwatną do odbiorców realizowanego zadania;

d) Minimalny procent budżetu przeznaczony na honoraria artystyczne twórców
i twórczyń i na koszty bezpośrednie materiałów niezbędnych do wytworzenia nowych dzieł powinien być nie mniejszy niż 30% kwoty wnioskowanej dotacji (na etapie podpisywania umowy 30% kwoty otrzymanego dofinansowania).

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2019 roku do godz. 16:00 w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama