Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 16.01.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Kultury
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  1. Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Celem konkursu jest budowanie współczesnej tożsamości Warszawy z uwzględnieniem jej historii poprzez realizację priorytetowych działań, takich jak: upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy, w tym także o jej kulturze powojennej i współczesnej, odwołującej się do europejskiego dziedzictwa kulturowego (tolerancji, szacunku, współpracy, wielokulturowości) – zgodnie z Programem Rozwoju Kultury do 2020 r. - obszar TOŻSAMOŚĆ.

Pożądane cechy projektu:

a) Oferta powinna uwzględniać potrzeby różnych grup społecznych, wyróżniać się oryginalną i atrakcyjną koncepcją popularyzacji historii i wiedzy o kulturze Warszawy;

b) Zalecane jest aby koncepcja zakładała czynny współudział różnych grup społecznych, włączając mniejszości zamieszkujące Warszawę w budowie współczesnej tożsamości Warszawy;

c) Zalecane jest aby zadanie było dostępne dla możliwie najszerszych grup odbiorców i odbiorczyń w tym dla osób wykluczonych i defaworyzowanych;

d) Przy tworzeniu oferty konieczne jest przygotowanie opisu precyzyjnie zdefiniowanej grupy odbiorców i odbiorczyń i planu adekwatnych działań komunikacyjnych;

e) Oferta powinna charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym oraz dbałością o dobór programu, kadry i narzędzi służących jego realizacji;

a) Oferta musi zawierać przemyślany plan dystrybucji publikacji powstałych podczas realizacji zadania (jeśli dotyczy);

b) Minimalny procent budżetu przeznaczony na honoraria artystyczne twórców i twórczyń i na koszty bezpośrednie materiałów niezbędnych do wytworzenia nowych dzieł powinien być nie mniejszy niż 10% kwoty wnioskowanej dotacji (na etapie podpisywania umowy 10% kwoty otrzymanego dofinansowania).

Dodatkowe informacje:

  • Oferta może uwzględniać przedsięwzięcia artystyczne wpisujące się w upamiętnienie wydarzeń rocznicowych: 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (rok 2019 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem Moniuszki), 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 75 rocznica Powstania Warszawskiego, 30 rocznica pierwszych wolnych wyborów (4 czerwca 1989r.);

  • Oferta może uwzględniać przedsięwzięcia artystyczne wpisujące się w Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

UWAGA: W przypadku realizacji zadań odnoszących się do działań rewitalizacyjnych, zadanie powinno być realizowane z czynnym udziałem lokalnych społeczności na terenach określonych jako „Priorytetowe podobszary działań rewitalizacyjnych w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe i Targówek” oraz w priorytetowych obszarach realizacji programu wskazanych w pozostałych dzielnicach m.st. Warszawy, które biorą udział w ZPR na zasadzie dobrowolności. Dokładne lokalizacje priorytetowych obszarów dostępne są tutaj: http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/rewitalizacja-w-warszawie-do-2022-roku/obszar-rewitalizacji

Reklama